Лична година 4

Nom kalendar12Откъс от  “Номерологичен календар”

Муси Дачева

Откъс от  “Номерологичен календар”

Муси Дачева

ËÈ×ÍÀ ÃÎÄÈÍÀ 4

Ëè÷íà ãîäèíà 4 å îò ãðóïàòà íà ïàñèâíèòå. Ãîäèíà íà îòðåçâÿâàíåòî, ðåàëèçìà è ïðàêòè÷íîñòòà. Ðàçóìíîòî ïðåöåíÿâàíå íà øàíñîâåòå å ìíîãî âàæíî, çà äà íå ñå ïîääàäåòå íà èíåðöèÿòà, ÷å êúñìåòúò âè ùå ðàáîòè è ñåãà, êàêòî â ïðåäèøíàòà ãîäèíà. Âèáðàöèÿ 4 å ãðàäèâíà, ñúçèäàòåëíà. Ïðåç ãîäèíàòà ìîãàò äà ñå ïîëîæàò îñíîâèòå íà îíåçè âàæíè ñòúëáîâå íà æèâîòà êàòî ñåìåéñòâî, äîì, ïðîôåñèÿ. Ìîìåíòúò å äîáúð çà çàïî÷âàíå íà ñòðîèòåëñòâî èëè çàêóïóâàíå íà ñîáñòâåíî æèëèùå.

Пълен текст на “Лична година 4″ »

2016-Лична година 4

nom4Лична година 4
за родените на следните дати:
3, 12, 21, 30 януари, октомври;
2, 11, 20, 29 февруари, ноември;
1, 10, 19, 28 март, декември;
9, 18, 27 април;
8, 17, 26 май;
7, 16, 25 юни;
6, 15, 24 юли;
5, 14, 23 август;
4, 13, 22 септември.


През 201
6 г., на рождения си ден,навлизате в своята Лична година 4.
Пълен текст на “2016-Лична година 4″ »

2008 – годишен хороскоп за Водолей

blog-vodol.jpg

Годишен хороскоп за Слънце във Водолей и за Асцендент във Водолей

Муси Дачева

За родените под знака на Водолей 2008 година ще бъде изпълнена с поредица предизвикателства към неспокойната им уранова природа. Пълен текст на “2008 – годишен хороскоп за Водолей” »

2008 – годишен хороскоп за Стрелец

blog-strel.jpg

Годишен хороскоп за Слънце в Стрелец и за Асцендент в Стрелец

Муси Дачева

2008-ма за родените под зодиакалния знак Стрелец е много различна от предходната година. Пълен текст на “2008 – годишен хороскоп за Стрелец” »

2008 – годишен хороскоп за Телец

blog-telec.jpg

Годишен хороскоп За Слънце в Телец и за Асцендент в Телец

Муси Дачева

Родените под знака на Телец, един от четирите зодиакални знака на неподвижния кръст, са

Пълен текст на “2008 – годишен хороскоп за Телец” »

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Деси за Седмичен хороскоп 15-21 януари 2018
  2. gravatar Муси Дачева за Седмичен хороскоп 15-21 януари 2018
  3. gravatar Деси за Седмичен хороскоп 15-21 януари 2018
  4. gravatar Муси Дачева за Астрофактори за безбрачие в рождения хороскоп
  5. gravatar Габриел за Астрофактори за безбрачие в рождения хороскоп