Проверете вашият личен хороскоп от Номерологичен Календар!

Седмичен хороскоп 22-28 януари 2018

OLYMPUS DIGITAL CAMERAМеркурий в съвпад с Плутон и квадрат с Уран

Марс навлиза в Стрелец в петък

Муси Дачева

Обща характеристика на периода

Седмицата преди първото за годината затъмнение е относително спокойна. Хармонията в астрологичната картина се дължи преди всичко на продължаващия съвпад на Венера и Слънцето във въздушния знак Водолей. Липсата на значими напрегнати аспекти също допринася за успокояване на страстите, но за това най-силно е влиянието на Марс,който напуска дълбоките води на Скорпион и преминава в огнения знак Стрелец на 26 януари.

Пълен текст на “Седмичен хороскоп 22-28 януари 2018″ »

личен, дневен номерологичен хороскоп Любовен хороскоп за 2012-2013
Годишен хороскоп за зодия овен за 2017 Годишен хороскоп за зодия телец за 2017 Годишен хороскоп за зодия близнаци за 2017 Годишен хороскоп за зодия рак за 2017 Годишен хороскоп за зодия лъв за 2017 Годишен хороскоп за зодия дева за 2017 Годишен хороскоп за зодия везни за 2017 Годишен хороскоп за зодия скорпион за 2017 Годишен хороскоп за зодия стрелец за 2017 Годишен хороскоп за зодия козирог за 2017 Годишен хороскоп за зодия водолей за 2017 Годишен хороскоп за зодия риби за 2017 Хороскопи по зодии за 2017г. от Муси Дачева

Седмичен хороскоп 15-21 януари 2018

НЛ 17 1 2018Новолуние в Козирог в сряда

Венера във Водолей от четвъртък

Слънце във Водолей от събота

Муси Дачева

Обща характеристика на периода

Предстоящата седмица минава под знака на новолунието в Козирог. В сряда 17 януари, преди изгрев, светилата се срещат в 26 -я градус на Козирога. Най-сериозният знак на зодиака е в центъра на астрологичното внимание. В него се срещат няколко космични тела. Седмицата може да се нарече и „седмица на стелиумите“. В понеделник Луната прави стелиум със Сатурн, Меркурий и Лилит в първите пет градуса на Козирог, на фона на стелиума Плутон, Слънце, Венера. В сряда Луната пренася натрупаната енергия в друго образувание, новолуние и стелиум с Венера. Така вътрешната активност в знака Козирог задава раздвижване в сферата на реда, правилата, законите, правовите рамки на обществото и как се разполагат в тях институциите и отделните хора. Пълен текст на “Седмичен хороскоп 15-21 януари 2018″ »

Седмичен хороскоп 8-14 януари 2018

Stel 9 1 2018Стелиум в Козирог

Меркурий в Козирог от четвъртък

Слънце и Венера в квадрат с Уран

Муси Дачева

Обща характеристика на периода

Втората седмица на 2018 година ни предлага разнообразна астрологична картина. В първите дни се оформя стелиум от планети в Козирог. В голям съвпад са Венера, Слънцето и Плутон в 19 градуса Козирог, който става точен във вторник,между 9 и 11 часа. Съвпад на Слънце и Плутон има всяка година, както и съвпад на Венера и Плутон. Но голям съвпад между трите планети се случва през определен интервал от време, през 8-9 години. Последният стелиум Слънце,Венера и Плутон е бил на 27 декември 2009 година. Пълен текст на “Седмичен хороскоп 8-14 януари 2018″ »

Годишни хороскопи 2018 по зодии

Подаръчни предложения 2018!

2018 P1Поръчайте за себе си или като подарък!

Предлагаме ви няколко варианта Подаръчни комплекти.

Първи вариант:

Номерологичен календар + Лични календари (с приложение за 2018 година) + Номерологичен именник (е-книга)* Пълен текст на “Подаръчни предложения 2018!” »

Седмичен хороскоп 18-24 декември 2017

НЛ 18 12 17Новолуние в Стрелец в понеделник

Сатурн в Козирог от сряда

Меркурий директен от събота

Муси Дачева

Обща характеристика на периода

Предстои ни невероятна седмица, предпоследната за тази година. Тя започва с новолуние и завършва с Бъдни вечер. В нея имаме край на ретроградна фаза и навлизане в нов знак на две космични тела, както и няколко важни точни аспекта.

В понеделник е новолунието в Стрелец. Слънцето и Луната се срещат в 26-я градус на Стрелеца на 18.12.2017 година в 8:30 часа. Това е последното новолуние за годината. Когато светилата правят съвпад настъпва период новото да навлезе в живота ни – новите начинания,новата работа, новите хора. Но тъй като Меркурий е ретрограден почти до края на седмицата, то новото ще присъства повече в намерения и планове, отколкото като реални стъпки. Пълен текст на “Седмичен хороскоп 18-24 декември 2017″ »

Вибрацията на Пътя влияе на Личната година

print_BOOK_COVER_ecrvМуси Дачева


Откъс от кн. “Номерологичен календар”

Рождена пътека е вибрацията на цялата рождена дата. Тя представлява сума от вибрациите на ден, месец и година  и е много важна за номерологичната характеристика на човека, известна е и като “лично число”.  Рождената пътека или за по-кратко Пътят е непроменяема вибрация през целия човешки живот. Той е синтез на онези качества и Пълен текст на “Вибрацията на Пътя влияе на Личната година” »

Лична година 4

Nom kalendar12Откъс от  “Номерологичен календар”

Муси Дачева

Откъс от  “Номерологичен календар”

Муси Дачева

ËÈ×ÍÀ ÃÎÄÈÍÀ 4

Ëè÷íà ãîäèíà 4 å îò ãðóïàòà íà ïàñèâíèòå. Ãîäèíà íà îòðåçâÿâàíåòî, ðåàëèçìà è ïðàêòè÷íîñòòà. Ðàçóìíîòî ïðåöåíÿâàíå íà øàíñîâåòå å ìíîãî âàæíî, çà äà íå ñå ïîääàäåòå íà èíåðöèÿòà, ÷å êúñìåòúò âè ùå ðàáîòè è ñåãà, êàêòî â ïðåäèøíàòà ãîäèíà. Âèáðàöèÿ 4 å ãðàäèâíà, ñúçèäàòåëíà. Ïðåç ãîäèíàòà ìîãàò äà ñå ïîëîæàò îñíîâèòå íà îíåçè âàæíè ñòúëáîâå íà æèâîòà êàòî ñåìåéñòâî, äîì, ïðîôåñèÿ. Ìîìåíòúò å äîáúð çà çàïî÷âàíå íà ñòðîèòåëñòâî èëè çàêóïóâàíå íà ñîáñòâåíî æèëèùå. Пълен текст на “Лична година 4″ »

Седмичен хороскоп 11-17 декември 2017

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСтелиум в Стрелец

Слънце и Уран в тригон

Муси Дачева

Обща характеристика на периода

Астрологичната картина през тази седмица е странно хармонична и спокойна. Няма точни напрегнати аспекти, няма навлизане на планети в нови територии. Дори новолунието, което се случваше през две седмици, сега заобикаля и ще бъде в следващия понеделник, на 18 декември. По този начин цялата седмица попада в последната, четвърта четвърт на Луната. Пълен текст на “Седмичен хороскоп 11-17 декември 2017″ »

Седмичен хороскоп 4-10 декември 2017

OLYMPUS DIGITAL CAMERAМеркурий и Сатурн в съвпад

Марс в Скорпион от събота

Венера и Нептун в квадрат в неделя

Муси Дачева

Обща характеристика на периода

Предстои ни да преминем през първата седмица от ретроградната фаза на Меркурий. За влиянието на ретроградния Меркурий е писано много, едва ли има какво още да се добави. Но интересното през тази седмица е, че той отново, движейки се назад, пресича позицията на Сатурн в Стрелец, след като го направи веднъж преди една седмица, на 28-ми. На практика съвпадът на двете космични тела в последните градуси на Стрелец е действащ в рамките на няколко градусовата орбиса. По този начин той разширява влиянието си за по-дълъг от обикновено период от време. Пълен текст на “Седмичен хороскоп 4-10 декември 2017″ »

Страница 1 от 9312345...102030...Последна »
 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Didi за Седмичен хороскоп 22-28 януари 2018
  2. gravatar Деси за Седмичен хороскоп 15-21 януари 2018
  3. gravatar Муси Дачева за Седмичен хороскоп 15-21 януари 2018
  4. gravatar Деси за Седмичен хороскоп 15-21 януари 2018
  5. gravatar Муси Дачева за Астрофактори за безбрачие в рождения хороскоп