Две типологии-два възгледа за човешката личност II

Сравнителен анализ между психологичната типология на Юнг и астрологичната (зодиакална) типология (със съкращения)

Муси Дачева

Метод на изследването

Типологичният индикатор е разработен на основата на теорията на Юнг за психологичния тип от американките Катрин Бригс и Изабел Бригс Майерс.

Катрин Бригс работи дълги години върху класификация на хората в зависимост от начина им на живот още в началото на миналия век. След

излизането на “Психологичните типове” на Юнг, тя обвързва своите изследвания с неговите теоретични поста-новки. В годините на Втората световна война заедно с дъщеря си Изабел правят множество проучвания в стремежа си да изработят научен метод за измерване на индивидуалните особености. Тогава се полагат основите на инструмента MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Близо двайсет години продължават изследванията, целящи разработването на единен модел на личността.

MBTI е самооценъчен въпросник, който насърчава хората да разберат сами себе си и личностите на другите. Той трудно си пробива път, но след въвеждането му през 1975г в САЩ става най-широко използваният психологически инструмент. Намира приложение в най-разнообразни сфери на социалния живот.

Катрин Бригс и Изабел Майерс обогатяват теорията на Юнг като към трите добавят четвърта линия на противоположните предпочитания. Това са нагласите съждение и възприятие. По този начин индикаторът MBTI изследва предпочитанията по четири дихотомни (или/или) скали:

Екстраверсия ­ – Интроверсия

Усещане ­ – Интуиция

Мислене ­ – Чувство

Съждение ­ – Възприятие

В резултат на взаимното комбиниране се получават 16 личностни типа- патерна, всеки от които се означава чрез т.нар. “формула” на типа. Тя представлява четирибуквена комбинация от символите на нагласите и функциите, характерни за дадения личностен тип.

Първата скала отразява базовите нагласи екстраверсия-интроверсия, с които се дефинира посоката на движение на психичната енергия към външния (обективния) или към вътрешния (субективния) свят.

Нагласата Екстраверсия (Е) показва, че личностната енергия е насочена навън към хора, предмети и обекти. Когато индивидът си взаимодейства с околните, той приема “ревитализираща енергия” (Ginn,1995) и зарежда жизнените си батерии. Общуването със света, който го заобикаля е подкрепящо и конструктивно. В ситуации на пасивност обаче, когато от дистанция (физическа или психологическа) мълчаливо размишлява, когато е прекъснат контакта с обекта, енергията изтича от екстравертния тип.

При личностите с базова нагласа Интроверсия (И) посоката на ревитализиращата енергия обикновено е от обекта към индивида, насочена е към вътрешния свят и се фокусира върху понятия и идеи. По този начин той зарежда своите жизнени батерии. Интровертният тип се чувства добре, когато откъснат от непосредственото въздействие на околните може да бъде насаме със себе си и да организира своите мисли. Притокът на енергия и нейното съхранение от особена важност. Взаимодействието с околните позволява изтичането на психическа енергия навън и действа деструктивно на интроверта. За екстраверта е непонятна липсата на спонтанност у интроверта, която той тълкува като отчужденост и нежелание за споделяне. Инровертът от своя страна възприема бързите реакции на екстраверта по скоро като повърхностно отношение и липса на дълбочина в разсъжденията.

Перцептивните функции Усещане (У) и Интуиция (Н) посочват различни пътища на запознаване с вътрешния и външен свят.
Индивидите с предпочитание към Усещане (У) се фокусират върху съществуващите факти и реалности. Изразената сетивност се справя с множество подробности, запомня факти и образи точно като пропуска всичко онова, което не може да бъде преработено тук и сега. Важността на нещата се определя от тяхната реалност, достъпна за петте сетива. Сетивните типове проявяват слаб интерес към хипотетични въз-можности.

На противоположната страна са типовете с предпочитание към перцептивната функция Интуиция (Н). Интуитивните типове се фокусират върху аспекти, които са извън съществуващата реалност. Те притежават в голяма степен мистична нагласа и т.нар. “шесто чувство”. В голяма степен действията им се основават на усета, а не на реалните факти.

“За интуитивните визиите им включват какво БИ МОГЛО да се случи, не непременно какво ЩЕ се случи. За сетивните типове тези визии са това, което интуитивните казват, че ЩЕ се случи. Комуникациите между интуитивните и сетивните типове често прекъсват именно в измерението БИ МОГЛО срещу ЩЕ” (Ginn,1995).

Дихотомията Мислене (М) и Чувстване (Ч) се свързва с начина по който се взимат решенията. Тези, които се ориентират към функцията мислене имат логичен, аналитичен и рационален подход. Те предпочитат да се основават на сигурни критерии и се отнасят критично към информацията, която трябва да преработват. Индивидите, които отдават своите предпочитания нафункцията чувстване взимат решения, основани в голяма степен на техните субективни и личностни критерии. Те не изпускат от внимание как тези решения биха се отразили на тези, които са включени в тях. При обмен на мисли и идеи между мисловните и емоцио-налните типове се появяват елементи на напрежение. Причината е недостига на сензитивност у първите към отражението на думите им върху околните, което нерядко ги прави да бъдат неразбрани.

Добавените от Маерс-Бригс противоположни нагласи Съждение (С) и Възприемане (В) дават информация за това дали функцията, която се предпочита да е екстравертирана е рационална или перцептивна. За екстравертите тази функция е доминантна, а за интровертните е спомагателна. Тези, които предпочитат атитюдът съждение екстра-вертират оценъчните психични функции. Те се интересуват от процеса на вземане на решения, от планирането и организирането на различни дейности. “Под Съждение се разбират всички начини, чрез които се формират заключения за това, което е възприето. То включва оценка, избор, взимане на решение и подбор на реакция след възприемането на стимула”( Myers et al.,1998, Пенчева, 1995).

Нагласата възприемане обхваща начина за придобиване на впечатления от обективния свят под формата на сетивно или интуитивно събиране на информация. Между двете противоположни нагласи има неразбиране по отношение взимането на решение и сроковете. Тези с предпочитание към оценяваща екстраверсия се стремят към достигане на определен краен резултат по възможно най-бързия и ефективен начин. Перцептивната екстраверсия вижда този подход като прибързан и необмислен.

Вътрешната динамика на всеки личностен тип зависи от взаимното комбиниране на нагласи и функции, които имат различна степен на осъзна-тост. Те могат да се назоват като доминантна, спомагателна, третична и непълноценна. Доминирането на интровертна функция се съпътства от спомагателна екстравертна и обратно. По същия начин, ако спомагателна е оценъчна функция, то тази която доминира в психоло-гичния тип е перцептивна и обратно. Непълноценната функция е противопо-ложна на доминантната. Ако усещането е доминиращо като психична функция, то според теоретичния модел интуицията ще бъде непълноценна функция.

В теорията за психологичния тип е залегнало схващането, че личностните предпочитания са стабилни. Но самият Юнг не отхвърля възможността за изменения в нагласите в резултат на влиянието на средата при развитието на личността. Насърчаването на едни функции и противопоставянето на други в някои случаи води до т. нар. “фалшифициране на типа”.

MBTI като индикатор на психологичния тип се използва от 40 години за широк кръг научни и приложни цели от САРТ­ Център за приложение на психологичния тип, разполагащ с база данни за около 240 000 изследвани лица.

Дихотомността е заложена в скалите на MBTI. Профилът на всеки психологичен тип съдържа описание на предпочитанията и някои характе-рови черти, отнасящи се до неговата вътрешна динамика. Четирибуквието съдържа закодирана информация. Първата буква показва предпочитаният атитюд от дихотомията екстраверсия-интроверсия. Втората и третата буква дават указание за когнитивната ориентация, която представлява комбинация от една перцептивна и една оценяваща функция. Едната психична функция е доминираща, а другата, противоположната, е спомагателна. Четвъртата буква е указание за една от другата двойка атитюди съждение-възприятие. Тя показва функцията, която индивидът от съответния тип екстравертира. Ако доминантната функция е интровертна, то спомагателната е екстравертна.

Индивидите, които имат предпочитания към когнитивната ориентация Усещане-Мислене (УМ) имат доверие предимно във фактите. Те взимат своите решения, използвайки логика и анализ. Тези, чиято когнитивна ориентация е комбинацията Усещане-Чувстване (УЧ) също основават своите заключения на непосредствения си опит и на реалните факти, но взимат под внимание и това как конкретните ситуации ще повлияят на хората, които са включени в тях. Ориентиращите се към когнитивната двойка Интуиция-Мислене (НМ) разчитат на логическата преценка на реалните факти, но същевременно умеят да виждат и бъдещи възможности и развитие на ситуацията във времето. Тези, които предпо-читат когнитивната ориентация Интуиция-Чувстване (НЧ) имат склон-ност да се насочват към бъдещи възможности, които са свързани по различен начин и с други хора.

Функцията, която е противоположна на доминантната вътре в дихотомната двойка, е най-слабо развитата, непълноценна. Тази, която е противоположна на спомагателната функция в съответната дихотомия, е третична.

По този начин декодирането на тип № 13 ЕУМС показва:
Предпочитан атитюд е Екстраверсия (Е), доминираща функция е Мислене (М). Усещане (У) е спомагателната психична функция, която е интровертирана, а С показва че екстравертираната функция (Мислене) е оценъчна. Третата или третична функция е Интуиция (Н), а непълно-ценна е другата оценъчна психична функция Чувстване (Ч).

Типът ЕУМС се доверява на мисленето при вземане на решения, усещането му носи допълнителни възможности. Той е реалист, който се придържа към фактите, към установените правила и процедури. Функциите Интуиция и Чувстване при него имат нужда от подкрепа и условия за развитие.

Въпросите, включени в индикатора MBTI, са прецизно селектирани от съставителите в продължение на много години. При формулирането на айтемите е заложена не логическа противоположност, а психологическа.

В настоящото изследване е приложен въпросникът MBTI – форма “G”, състоящ се от 126 въпроса-айтема. Вариантът е преведенна български от Е.Пенчева и А.Русинова-Христова през 1998г. и в момента е в процес на валидизация у нас. Въпросникът се състои от три части:

В първата част са включени въпроси, с които се правят предпочитания към начин на мислене и действие. Например:

2. Ако бяхте учител, какво бихте искали да преподавате:

А. предмети, които включват факти
или
Б. предмети, които включват теории?

20.Когато имате някаква специална работа, какво предпочитате:

А. да я организирате внимателно предварително
или
Б. да откриете какво е необходимо в хода на самата работа?

Във втората част на въпросника се предлага избор по смисъл между двойка думи. Тук са включени айтеми като:

31. А. енергичен Б. спокоен
37. А. резервиран Б. приказлив
42. А. теория Б. реалност
56. А. безкритичен Б. критичен
69. А. приемам Б. променям

В третата част са включени айтеми като:

80. Какъв начин на живот предпочитате:
А. оригинален
или
Б. общоприет ?

85. Кое е по-важно:

А. да можеш да прозреш какви възможности се крият в дадена ситуация
или
Б. да се приспособиш към нея такава, каквато е?

Разпределение на изследваните лица по зодиакални знаци:

­ по качество
Кардинални ­ 29 лица, представляващи 31,9 % от всичките и.л. със слънце в , , , ,
Неподвижни ­ 33 или 36,3 % са от знаците Телец, Лъв, Скорпион, Водолей,
Подвижни ­ 29, 31,8% от всички са родени в знаците Близнаци, Дева, Стрелец, Риби.

­ по елемент
Огън ­ 28 лица, 30,8 %, родени под знака Овен, Лъв, Стрелец,
Земя ­ 29 или 31,9 %, които са родени със слънце в Телец, Дева, Козирог
Въздух ­ 18 души, представляващи 19,8 % от всички, са с зодиакални знаци Близнаци, Везни, Водолей,
Вода ­ 16 лица, което е 17,6 % от всички изследвани лица, са от зодиите Рак, Скорпион, Риби.

­ по пол
Мъжки знаци (огън и въздух) ­ 46 изследвани лица (50,5 %)
Женски знаци (земя и вода) – 45, които са 49,5 % от всички.

Статистическата обработка на данните беше направена с оригинална прогама Self-Selection Ratio Table (SRTT). Тя установява коефициента на избор на всеки тип, известен и като коефициент на атрактивност (привлекателност) ­ “I”. Коефициентът на атрактивност “I” показва отношение между процента на дадения тип вътре в групата към процента на типа в базовата популация.

Резултати от изследването и интерпретация

Базови нагласи

Присъствието на 16-те типа-патерна е неравномерно. Два личностни патерна са най-предпочетените ­ типове ИУМС (ISTJ) и ЕУМС (ESTJ).
Не се потвърждава очакването, че всички типове ще бъдат представени в извадката. Към тип ЕУЧВ (ESFP) липсва предпочитание.
При Кардиналните и Подвижните знаци по-силно е застъпена Интроверсията (I), за разлика от Неподвижните, където предпочитана нагласа е Екстраверсията(Е) и то с висока статистическа значимост от I=1,29 . Пренебрегвана нагласа за групата на Неподвижните знаци е Интроверсия (I) със значим резултат I=0.69
При групите, разделени по признак елемент статистически значими предпочитания няма Данните обаче показват, че по-голям интерес към нагласата Екстравесия при лицата, родени с Воден знак на рожденото си слънце (I=1,21), следвани от Въздуха (I=1,08). При Огъня и Земята интересът е със слаб превес в полза на атитюда Интроверсия.

При групите от знаци, разделени по астрологичен пол се наблюдава равенство в предпочитанията с леко завишение на коефициента на атрактивност при Женските знаци (I=1,03 ).
Тези резултати са в известно противоречие с очакването, заложено в теоретичната концепция, че Женските знаци (Земя и Вода) проявяват подчертано (статистически значимо)предпочитание към нагласата Интроверсия, а Мъжките знаци (Огън и Въздух) към нагласата Екстра-версия. Има проявен интерес на Въздушните (мъжки) знаци към Екстра-версия и на Земните (женски) знаци към Интроверсия в съответствие с предположеното.

По отношение отделните психични функции

Функцията Мислене, която самостоятелно показва интерес към взимане на решения върху базата на обективни данни и логически анализ, е предизвикала интереса на Кардиналните, Неподвижните и Водните знаци с индекс на атрактивност съответно 1,18; 1,18 и 1,16. Неподвижните и Огнените знаци показват ниско ниво на предпочитание I= 0,78 и I=0,76 при статистическа значимост 0,05.

В групите по пол, Мислене е предпочитана функция за Женските знаци с коефициент 1,17 и значимост 0,05. Неподвижните, Огнените и Мъжките знаци предпочитат психичната функция Чувстване (преживяване) като показват коефициент на атрактивност 1,53; 1,56 и 1,39 при значимост 0,05.
Интерес към функцията Усещане показват Кардиналните знаци (I= 1,11). Интуицията като самостоятелна функция е привлекателна за Неподвижните (I=1,38) и Земните знаци (I=1,21).

Резултати по двойки атитюди и когнитивни ориентации
предпочитания към двойки нагласи

На ниво съчетание по двойки статистически значимо предпочитание има към нагласите Екстраверсия-Възприемане (EP) от Неподвижните знаци с I=1,93 (Таблица 2) и Въздушните знаци с коефициент на атрактивност I=2,53 .

Екстравертираните перцептивни функции в комбинация с интровертираните оценъчни психични функции задава типове личности т.нар. адаптивни екстраверти. Те са активни, енергичи и социални. Ангажират се с информацията, която получават от външния свят. Оптимисти, търсят нови преживявания, готови са да поемат предизвикателствата и да преодолеят пречките.

В тази част резултатите потвърждават очакването Мъжките знаци, каквито са тези от елемент Въздух, да проявят предпочитание към атитюда екстраверсия, макар и само по линията Екстраверсия-Възприемане. Неподвижният въздух е зодиакалният знак Водолей и неговата характеристика в голяма степен се припокрива с направената по-горе. Водолеят е идеалистичен и оптимистичен по природа, държи на думата си и следва собствените си принципи. Като въздушен знак той не понася да бъде зависим, но същевременно уважава правото на свободен избор и на другите. Водолеят е изключително социално ангажиран, често бунтар, способен е да отдава енергията си в полза на алтруистични каузи и е ориентиран повече в бъдещето отколкото в настоящето. Много политически дейци са родени под знака на Водолея.

При групите по елемент отговарят на очакванията Въздушните и Земните знаци. Първите с категоричното предпочитание на линията атитюди Екстраверсия-Възприемане (EP), а при вторите с повишен, в сравнение с останалите, интерес към атитюдите Интроверсия- Съждение (IJ). Огнените знаци изненадват на пръв поглед с ориентацията си към нагласите Интроверсия-Възприемане (IP) с I=1,11.
Общото за психологичните типове, разположени по тази линия, обаче е интровертиране на оценъчните психични функции и те са доминиращи за тях. Екстравертираните перцептивни функции са спомагателни и се стремят към развитие и изява. Точно при Огънят се екстравертира усещането, нещо което се допуска в теоретичната концепция.

Според резултатите знаците от водния елемент се ориентират към Екстраверсия-Съждение (EJ) с I=1,38. По тази линия на нагласите доминират екстравертираните оценъчни функции, докато интровертира-ните перцептивни психични функции съдържат неразкрития потенциал. Интровертираната интуиция свързваме с водните знаци, съгласно теоретичната концепция.

предпочитания към когнитивни ориентации

Предпочитание към когнитивната ориентация Усещане-Чувстване (SF) имат Огнените знаци (I=2,27) при статистическа значимост 0.01. Разликата със Земните знаци е очебийна, при тях липсва такова интерес (I=0). Индивидите, които предпочитат тази ориентация се фокусират върху непосредствените реалности, коетое е близо до практичната природа на Огнените знаци. Взимането под внимание на това как дадена ситуация ще въздейства на участниците в нея в по-голяма степен се отнася до природата на зодиакалните огнени знаци Лъв и Стрелец. Родените под тяхно влияние показват грижовност към подрастващите и се ангажират с тяхното отглеждане и възпитание. Много възпитатели и преподаватели във всички нива на учебния процес от детската градина до висшите учебни заведения са родени под някой от тези зодиакални знаци.

Неподвижните знаци изразяват силно предпочитание към когнитивната ориентация Интуиция-Чувстване (NF) с коефициент I=1,78 при значимост 0, 01. Очакванията за тази ос на предпочитания, при групите по елемент бяха за Водните и Въздушни знаци като те се потвърдиха само при вторите при Въздуха се отчита коефициент на атрактивност I= 1,19

За личностните типове от тази колона (Интуиция-Чувстване) NF може да се каже, че са до голяма степен идеалисти, ентусиазирани и прозорливи, харесват нови идеи и хора (вече споменахме, че се в голяма степен това се съотнася към Водолей). Интерес към интуитивни прозрения в областта на човешките взаимоотношения проявява и друг Неподвижен знак Скорпион. Слабото присъствие в извадката обаче не дава възможност да се прояви по-ясно тази тенденция 4 лица или 4,4% от всички участници в изследването. Проницателността на Скорпион е пословична. Той притежава силна воля и подчертано чувство за независимост, влага страст във всичко, с което се захваща. Има стремеж да изследва задълбочено, да навлиза в същността на нещата, да разплита сложни ситуации и характери. Поема отговорност за здрвето и живота надруги хора, което често го насочва към изследователската или приложна медицина.

Интерес към когнитивната ориентация NF (Интуиция-Чувстване) в групите по елемент е проявена и от Въздушните знаци с I=1,19. Според теоретичния модел на връзката между психологичните типове и астрологичните елементът Въздух се съотнася с функциите Интуиция и Чувстване на фона на нагласата Екстраверсия.
За останалите две когнитивни ориентации Усещане-Мислене (ST) и Интуиция-Мислене (NT) няма стастистически значими предпочитания в никоя от подгрупите. Данните обаче показват по-високи стойности на коефициента на атрактивност при Кардиналните знаци 1,14 и 1,39, следвани от Подвижните съответно 1,08 и 1,05. В съчетание с елементите те кореспондират с по-високи стойности съответно при Земя 1,08 и 1,74 и при Вода 1,14 и 1,26.

Кардиналната земя е Козирог един зодиакален знак, който е известен с практичност, задълбочен и аналитичен ум, афинитет към фактите и детайлите, с чувство за отговорност и голяма доза консерва-тизъм. Обяснимо е предпочитанието към функциите (ST) и то отговаря на очакването за връзка между Интровертно мислене и Кардинална земя. При интровертните типове то е доминираща психична функция, а при екстравертните спомагателна.

Подвижна земя е зодиакалният знак Дева. Родените със слънце в този знак са практични и пунктуални. Проявяват критичност и интерес към подробностите. Притежават умствени заложби и постоянство, с което преследват интелектуални цели. Интровертната сетивност при тях се изразява в ненатрапчивост, в способността им да остават незабелязани и отдалечени.

Когнитивната ориентация Интуиция-Мислене (NT) е привлекателна за Кардиналните (I=1,39) и Подвижните (I=1,05) знаци от групите по качество, асъщо така за Земните (I=1,74) и Водните (I=1,26) зодиакални знаци от групите по елемент. Козирогът като Кардинална земя и Дева като Подвижна земя са известни със способността си да правят логичен и системен анализ на ситуации и хора, дистанцирайки се от външния свят. Ракът като Кардинална вода и най-вече Риби като Подвижна вода са твърде сензитивни, способни да предусещат събития и да четат в душите на околните като в отворена книга.

комбинирани двойки от психични функции и нагласи

Участниците от елемент Въздух имат изразено предпочитание към двойката Усещане-Възприятие (SP) с I=2,30 и статистическа значимост 0,05. За Подвижните знаци също е привлекателна тази комбинация (I=1,43).
Индивидите, които имат предпочитание към Усещане-Възприятие (SP) притежават силна потребност от свобода на действията. Те са дипломатични в отношенията си с околните и ценят хармоничната среда, нещо което е присъщо на зодиакалния знак Близнаци Подвижен въздух. Близнаци са зодиакален знак с многостранни интереси, имат неспокоен и вечно търсещ дух, обичат промените, умеят да се приспособяват към хора и обстоятелства.

Комбинацията от психична функция и нагласа Итуиция-Възприе-мане (NP) е предпочитана от Неподвижните (I=1,53) Земни (I=1,39) и Водни (I=1,26) знаци, което накланя везните в полза на Женските (I=1,35) знаци.
Хората, които имат ориентация към някой от четирите личностни типа ИНЧВ, ИНМВ, ЕНЧВ и ЕНМВ, екстравертират психичната функция Интуиция и интровертират една от оценъчните функции Мислене или Чувстване като доминираща или спомагателна функция. Тези личности се охарактеризират като адаптивни новатори, неконвенционални, с независим дух, нещо, което е много близо до типологията на неподвижния знак Водолей. Интровертираните оценъчни функции, с тяхната адаптивност и приспособимост е близка до характеристиките на Земните и Водни знаци.

Двойката функции Мислене-Съждение (TJ) е предпочитана за Кардиналните с (I=1,18) и Земните с висока стойност на коефициента (I=1,36) и значимост при 0,01.
Тези, които предпочитат някой от четирите типа ИУМС, ЕУМС, ИНМС и ЕНМС екстравертират функцията Мислене и интровертират една от перцептивните функции Усещане или Интуиция като доминираща за интровертните и спомагателна за екстравертните. Те са уверени в себе си, с лидерски амбиции, способни да взимат бързи и логични решения. Тази характеристика е в тон с типа на Кардиналните знаци от четирите елемента. Интровертираната перцепция е типична за знаците от елементите Земя и Вода.

С висок коефициент на предпочитание (I=2,30) и при статистическа значимост 0,05 Въздушните знаци отбелязват функциите Мислене-Възприемане или TP. Според индикатора MBTI тук влизат личностни типове ИУМВ, ИУМВ, ЕУМВ и ЕНМВ. Общото за тях е съчетанието между интровертирано Мислене и екстравертирани перцептивни функции Усещане или Интуиция. Екстравертният интуитивен ирационален тип по Юнг свързваме с елемента Въздух.
Чувстване-Съждение (FJ) е желана комбинация за повече от Огнените знаци (I=1,81, при значимост 0,05) и представлява интерес за Неподвиж-ните зодиакални знаци 1,53.

Типове ИУЧС, ИНЧС, ЕУЧС, и ЕНЧС са в обсега на това влияние. При тях оценъчната психична функция Чувстване е екстравертирана, докато перцептивните функции Усещане и интуиция са интровертирани като доминираща или спомагателна. Предпочитащите комбинацията FJ се дефинират като доброжелателни администратори. Много добре се справят с организирането и структурирането на средата нещо, което е амплоа на Неподвижните знаци от всички елементи. Мъжките знаци Огън и Въздух проявяват тук предпочитания посредством влагането на много ентусиазъм и практицизъм.

Неподвижните зодиакални знаци предпочитат комбинацията (EN) Екстраверсия-Интуиция (I=1,90) при значимост 0,01. Въздухът също има интерес към тази двойка, която обхваща типове ЕНЧВ, ЕНМВ, ЕНЧС и ЕНМС. При първите два се екстравертира перцептивната психична функция Интуиция, нещо характерно за Неподвижния въздух-Водолей, който е въодушевен и действен новатор.
При комбинациите по три елемента като нагласа и две психични функции най предпочетена е тройката Усещане-Мислене-Съждение. УМС (STJ) обединяват в едно качества като реализъм, взимане на логични решения, предпочитание към организирания начин на живот, в който могат да контролират по-голяма част от ситуациите.

Голямата част от участниците в изследването принадлежат към практическите реалисти като упражняват инженерни професии или се подготвят за такива. Разграничават се по базовите нагласи като за едни психичната енергия е насочена навътре, към света на идеите I, а за други тавън към заобикалящия ги свят Е. По този начин се оформя и предпочитанието към целите личностови модели.
ЕУЧВ (ЕSFP) е личностен тип, който не е предизвикал интереса на нито едно от изследваните лица. Той съчетава екстравертирана перцеп-тивна психична функция Чувстване, която е доминираща с интровертирана оценъчна функция Усещане.

Според теоретичната постановка очакването към тази комбинация е да имат интерес Кардинален въздух и Неподвижна или Подвижна земя. Кардинален въздух е зодиакалният знак Везни, който е слабо представен в извадката, само 4 и.л., представляващи 4,4 % от всички участници. Интровертираната оценъчна психична функция Усещане, която е характерна за елемента Земя във вариант Неподвижен и Подвижен , са пренасочили своите предпочитания към други типове, представящи по същия начин тази функция като ИНЧВ (INFP) и ЕНЧВ (ЕNFP).

Най-предпочитани от всичките 16 патерна по MBTI са два личностни типа ИУМС (ISTJ) и ЕУМС (ЕSTJ).
Профилът на личностния тип ИУМС (ISTJ) показва съчетание между интровертно Усещане и екстравертно Мислене. Тези, които споделят личностните предпочитания на ИУМС, изпитват удоволствие, когато прекарват времето си с близки лични приятели, колеги и /или членове на семейството. Щом се почувстват комфортно, те могат да станат по-отворени.

Макар че ИУМС са способни да функционират добре в голяма група, те обикновено предпочитат по-тесен кръг близки познати.
ИУМС са известни със своя логически и систематичен подход към проблемите. Те умеят да запомнят важни подробности и да събират на едно място разнообразни детайли по начин, който е лесно разбираем за другите. ИУМС приемат отговорността за ролята си при решаване на проблемите и взимат участието си много насериозно. Те проявяват една мека енергия за живот, която често изненадва другите. Ако ИУМС има намерение да свърши дадена задача, може да се разчита, че ще стане, както е обещано.

В подхода си към проблемите, ИУМС обикновено обичат да следват традициите и прецеденти, които са се оказали успешни. Но ИУМС биха се съобразили с нови подходи или “по-добри” пътища, ако те се представят по логичен и системен начин, а не само с възможности. ИУМС обикновено не обичат да поправят неща, които не са развалени.

Предпочитанието към съждение тласка ИУМС да търсят завършеност на въпросите, колкото е възможно по- скоро. Чувстват се неудобно, когато са убедени, че важни решения се отлагат без добра причина за това. ИУМС могат да станат раздразнителни, ако хора или обстоятелства се намесят в техните усилия да изпълнят целите си.

На ИУМС обикновено може да се разчита да развият солидни, базирани върху факти предложения за решаване на проблемите. Доминантна функция при тях еУсещане и сегашни реалности. Когнитивна ориентация е Усещане с Мислене и обективна оценка. Непълноценна функция е Интуиция и бъдещи възможности (Ginn 1995).
Размисъл предизвиква силното предпочитание към другия личностен тип на участниците от елемент Вода с I=1,90 при ниво на статистическа значимост 0,05. То от своя страна накланя силно везните в полза на Женските знаци с I=1,43” срещу ниския интерес към този тип на Мъжките знаци с коефициент на атрактивност I=0,58 при ниво 0,05.

Профил на личностен тип ЕУМС (ESTJ) е комбинация на екстравертно Мислене с интровертно Усещане. Тези, които споделят личностните предпочитания на ЕУМС, обичат да се срещат и да общуват с много хора. Тяхната комуникативна личност се зарежда с енергия, когато те си взаимодействат с приятели, членове на семейството, колеги или нови познати. ЕУМС рядко изпитват желание да останат насаме и да размишляват по проблемите.

ЕУМС могат обикновено бързо да оценят ситуациите и тогава да стигнат до логически решения. След като оценят фактите, те по правило идентифицират логически стратегии за решаване на проблеми, които другите лесно могат да разберат. Например, когато една група се срещне с неочаквана криза, на ЕУМС може обикновено да се разчита да останат спокойни и овладени, да проумеят какво трябва да се свърши незабавно и след това да осъществят плановете си без колебание.
ЕУМС често основават решенията си върху неща, разработени в миналото. Преди да приложат нови подходи, те искат доказателства, че новите методи са се оказали ефективни някъде другаде. ЕУМСмного малко вярват на чисто теоретични идеи, вместо това предпочитат дасе доверят на това, което знаят и което са преживели.

Типично за ЕУМС е, че стигат до решения веднага щом са имали възможност да разгледат всички необходими факти. Те нямат склонност да разсъждават твърде дълго преди да предприемат действия. ЕУМС могат да станат раздразнителни, ако сметнат че едно решение се отлага без причина. Понякога желанието им да доведат нещата докрай, може да ги накара да действат прибързано. Желанието на ЕУМС да движат нещата, комбинирано с тенден-цията да мислят на глас, може да създаде впечатлението за известна критичност към идеите на другите хора. Когато се работи с ЕУМС, трябва да се помни, че поради склонността си да бъдат изцяло погълнати от намерението да приключат работата, те не са в състояние да осъзнаят, че забележките им могат да наранят нечии чувства. На ЕУМС по правило може да се разчита да мобилизират всички ресурси, необходими за разрешаването на даден проблем или за справянето с някаква криза. Доминантна функция при тях е Мислене и обективна оценка. Когнитивна ориентация е Мислене със сетивен фокус върху сега-шни реалности. Непълноценна функция Чувстване и субективна оценка (Ginn 1995)

Интересен акцент правят Въздушните знаци, които определят своите предпочитания към тип ЕУМВ (ESTP) с I=3,79 при ниво на статистическа значимост 0,05.
Профилът на личностен тип ЕУМВ (ESTP) представлява съчетание на екстравертно Усещане с интровертно Мислене. Тези, които споделят личностния тип ЕУМВ обичат да се срещат и да общуват с много хорра. Тяхната социална индивидуалност получава подкрепяща енергия, когато те си взаимодействат с приятели, членове на семей-ството, колеги или нови познати. ЕУМВ рядко имат желание да останат сами и да разсъждават по въпросите. ЕУМВ обикновено са способни бързо да оценят ситуациите и тогава да достигнат до логически решения. Те често съчетават планове за действие, които са както постижими, така и системни. Наистина, техни-те изявени аналитични умения и общителна натура често са причина другите да гледат на ЕУМВ като на хора, които могат да помогнат при решаването на широк кръг проблеми.

ЕУМВ обикновено предпочитат да основават решенията си върху това, което е рразрработено в миналото. Преди да приложат нови подходи, те искат доказателства, че новите методи са се оказали ефективни в други условия. ЕУМВ малко вярват на чисто теоретични идеи, доверявайки се повече на това, което знаят и са преживели. ЕУМВ обикновено се отличават с голяма любознателност. Те с желание включват другите в своите проучвания, като често убеждават любимите същества да се присъединят към тях в търсенето на отговори на въпросите. Типично за ЕУМВ е, че нямат силна потребност бързо да решават нещата. Те обичат да дискутират въпросите, преди да вземат някакво решение. ЕУМВ може да се почувстват използвани, ако сметнат, че са били тласнати към прибързани решения. Тяхното желание да бъдат акуратни, не бива погрешно да се интерпретира като нерешителност.

На ЕУМВ може обикновено да се разчита да участват в решаването на проблемите, използвайки своята любопитна натура, способността си да преработват фактите и логическия си подход. Доминантна функция е Усещане с фокус върху сегашните реалности. Когнитивна ориентация е Усещане с мислене и обективна оценка. Непълноценна функция е Интуиция и фокус върху възможностите.

Изводи и обобщения

Темата за характера на човека и за неговите личностни особености е колкото стара толкова и многообразна в своите вариации. В това изследване се опитах да хвърля мост между една утвърдена и научно доказана теория за психологичните типове, каквато е тази на Юнг, и отхвърляната от научната общност област на човешко знание , каквато е астрологията. Опитът да се наслагват двете схеми и да се търси паралел между тях може би изглежда странен и в голяма степен рискован. Не са ми известни подобен род сравнения поне в рамките на нашата страна.

Резултатите от направения експеримент в някои отношения потвърдиха предварителните очаквания, а в други не. Те обаче дават основания да се анализират задълбочено приликите и разликите между двете типологии и отварят терен за други изследвания с подобен характер.

­ Анализирането на резултатите от изследването показва, че предпочитанията на участниците в експеримента се разпределят между 15 от 16-те психологически типа по Майерс-Бригс. Липсата на тип ЕУЧВ (ESFP) може да се обясни с по-слабото представяне в извадката на някои от зодиакалните знаци като Везни, Скорпион и Риби.

­ При сравнението между двете типологии- на Юнг и астрологичната се намират кореспонденции, които са по-изразени при определени групи от зодиакалните знаци. В групите по качество по-ясно заявяват своите предпочитания Неподвижните знаци (Телец, Лъв, Скорпион и Водолей) и те са към атитюда Екстраверсия, психичната функция Чувстване, комбинацията от нагласи Екстраверсия-Възприемане, когнитивната ориентация Интуиция-Чувстване и комбинацията Екстраверсия-Интуиция. Очакването подобна категоричност да има и при Кардиналните знаци не се оправда. Но същевременно се потвърждава оценката за Подвижните знаци като нестандартни и променящи своите предпочитания.

­ При гупите по елемент няма категорично предпочитание към някоя от базовите нагласи. Данните потвърждават частично очакването като Въздухът проявява известен интерес към Екстраверсия, а Земята към Интроверсия. Към психичните функции единствен Огънят заявява предпочитание към функцията Чувстване, преминаващо в когнитивната ориентация Усещане-Чувстване и комбинацията Чувстване-Съждение. Това допада на теоретичната постановка, че екстравертираната сетивност е близка до елемента Огън. Въздушните знаци се доближават в по-голяма степен към предварителните очаквания. Те проявяват своите предпочитания към нагласите Екстраверсия-Възприемане, комбинациите Усещане-Възприемане и Мислене-Възприемане. Въздухът има сила в сферата на интелекта, екстравертираната емоционалност и интуиция. Най-категорично предпочитание на елемента Земя е към комбинацията Мислене-Съждение. При него също се наблюдава съответствие с предполо-жението, че се изяви при психичните функции Мислене и Усещане.

­ Липсата на силно изразено предпочитание към една от нагласите Екстраверсия или Интроверсия на групите, разделени по астрологичен пол и размяната на ролите между Мъжките и Женските знаци е следствие на предпочитанията на елементите Огън и Вода. Получените резултати могат да се обяснят и с факта, че в голямото си мнозинство, участниците в настоящия експеримент са ориентирани към професии с техническа насоченост, възприемани повече като мъжки и изискващи определени качества на личността. Еманципацията като важна тенденция на съвременния начин на живот вероятно внася корекции в разбирането за мъжкото и женското начало в природата.

Получените резултати потвърждават и разбирането, че астрологич-ният знак (рождената дата) не е единствено определящ личността, а че тя е много сложно съчетание от различни фактори, които са с по-силно или по-слабо значение в зависимост от условията, в които конкретният индивид се изгражда и реализира. Всички данни, с които борави астрологията са отчетени към момента на раждане. Как обаче се е реализирал съдържащия се в тях потенциал за даден момент от живота на човека може да се прецени единствено при пряк контакт на изследващ и изследван.

Индикаторът MBTI доколкото е самооценъчен вариант, операцио-нализиращ основната теория на Юнг, се явява посредник между две оценъчни по своя характер типологии. Съществуването на 16 личностни типа изисква подробно изследване на всеки един поотделно и съпоставянето му с всеки един зодиакален знак поотделно. Тази задача е изключително сложна и трудоемка, затова изследването се ограничава в рамките на анализиране по отделни, съставящи основния тип елементи, каквито са дихотомните скали.

Търсенето на връзка между MBTI и сродни нему системи и астологичните типологии (зодиакална и планетарни) не есамоцелно. То има стойност с възможностите, които открива за обединяване на различни методики с цел по-добро разбиране на човешката личност, тъй като всеки човек е една неповторима съвкупност от индивидуални различия. Красотата на природата е в нейното необозримо многообразие и човекът като нейно творение трябва да бъде възприеман като също толкова неповторим и прекрасен.

Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 коментар so far »

 1. galina каза,

  Писа на август 17, 2010 @ 8:40

  Намирам статията за изключително интересна, имайки в предвид и интереса ми към астрологията. Да това разпределение е необичайно за България, но е и крайно време да има подобен род изследвания и тук, понеже не смятам, че сме по-малко значими от всички останали типове характери на запад, дори смея да твърдя, че тук ще има множество изключения, които дори няма да спаднат към нито един от по-горе изброените. Българинът е доста емоционален човек, но и доста интуитивен, може би му липсва решителност, и сигурно с точно такъв род експерименти, бихме могли да намерим начин да го тласнем към подвижност :)
  Още веднъж искрени благодарности за удоволствието, което изпитах от прочетеното и само напред в тази област.

Коментар RSS · TrackBack URI

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  2. gravatar Деси за Летен хороскоп 2021
  3. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  4. gravatar Р- Роси за Летен хороскоп 2021
  5. gravatar Муси Дачева за Планирано секцио и консултация с астролог