Две типологии- два възгледа за човешката личност I

Сравнителен анализ между психологичната на Юнг и астрологичната (зодиакална) (със съкращения)

Муси Дачева

Теорията на Юнг за психологичните типове е изградена на основата както на дългогодишни, многобройни наблюдения върху негови пациенти, така и след анализ на множество характери от човешката история и литература. Тя, както всяка подобна класификация е оценъчна.
Астрологичната типология от своя страна макар в началото да е зададена в някакви граници, в продължение на хиляди години е допълвана и обогатявана от астролозите на базата на статистика и анализ на характери от древността до наши дни. Тя е също така оценъчна.
Според Юнг психологичните предпочитания са стабилни в определени граници. У някои хора те могат да останат непроменени през целия им живот, докато при други средата и условията при които се изгражда характерът могат да променят тези предпочитания. Според астрологията рождената дата и часа на раждане задават характерологична рамка-пожелание. Тя съдържа потенциал разгръщането, на който зависи от свободната воля на индивида и от средата, в която той расте и се развива.
В теорията си Юнг развива тезата за доминиращата и непълноценната психични функции. Те са противоположни и взаимно конкуриращи се. Ако едната е проявена на съзнателно ниво, то другата е в подсъзнанието. Ако доминиращата е екстравертирана, то непълноценната е интровертирана.

В астрологията принципът на противоположността е разгледан от друг аспект. Всеки зодиакален знак е съчетание на положителни и отрицателни черти. Например Водолей е въздушен, неподвижен и мъжки знак. Положителните страни на характерра му са: интелигентен, свободолюбив, любознателен, общителен, социално ангажиран, изобретателен, бунтар. Те лесно могат да преминат в своята противоположност и човекът роден под този знак да се проявява като себичен, арогантен, провокативен и нетактичен, досаден, асоциален и жесток.

Известно е, че Юнг като студент в Базелския университет се е изкушавал от теология и окултизъм. Завършвайки медицинския факултет той пише дисертация на тема “За психологията и патологията на така наречените окултни явления”, в която описва сведения, получени от известен медиум в състояние на транс. Общоизвестен е факта,че в зрялата си възраст и в последните години от живота си Юнг се интересува активно от астрология. Той съставя натални хороскопи и прави самостоятелни проучвания за връзката между рождените Слънце и в картите на близо 500 брачни партньори.

Общото и в двете типологии е, че отделните типове са изградени като пресечени точки на различни и противоположни влияния, но те са логически и хармонично обвързани в едно отличимо от останалите цяло.

Изследване- паралел между двете типологии

В теорията за психологичния тип Юнг изгражда тезата, че личностните характеристики, присъщи на даден тип са универсални и съществуват у всички хора без съществени различия от националност и култура. Въз основа на неговите идеи са създадени различни тестове като този на Грей-Уилрайтс, разработен през1944г, личностният въпросник на Айзенк, на Детлоф 1966г., на Зингер-Лумис и най-добре разработеният и най-използван типологичен индикатор Майерс-Бригс т.нар. .

Противоречиви са схващанията в днешно време върху характерологичната стойност на зодиакалната типология. Влиянието на различните елементи в рождените астрологични карти е изключително вариативно и разнообразно. Въпреки това е общоприето мнението, че слънчевият знак дава генералната структура на човешката личност. Доколко обаче това е така? Може ли личността на индивида да бъде в пряка зависимост от момента, в който се е родил?

Изследването, което представям тук, бе направено в периода юни 2001г -февруари 2002г. В него участваха 91 лица, от които 59 жени и 32 мъже, на възраст от 16 до 59години. Извадката включва 30 вишисти (инженери, икономисти, математици, стоматолози, военни, юристи), 30 студенти по математика, информатика, стопанско управление и туризъм и 31 лица със средно специално образование-техници, икономисти, медицински сестри.

Идеята бе да се направи паралел между теорията на Юнг за психологичния тип, доразработена и операциона-лизирана от Майерс-Бригс и личностната характеристика на зодиакалните знаци, да се потърси общото и различното между тях на основата на едно обективно изследване.

Концептуална схема

И двете типологии изграждат определен брой патерни ­ при Юнг са 8 (в последствие разширени на 16 от Майерс-Бригс), а в астрологията са 12 (зодиакалните знаци). Всеки един от тези базисни типове е пресечена точка на полярни или хармонични линини на влияния, съдържащи разнородни личностни конструкта.
В теорията на Юнг се дефинират три деменсии: атитюдите екстраверсия-интроверсия и психичните функции мислене-чувсто и усещане-интуиция. От тяхното комбиниране всеки психологичен тип получава свои самостойни характеристики, които му придват определена физиономия, която д го отличава от останалите участници в типологията.

В астрологията това разграничение на отделните типове – знаци е твърде отчетливо. То се основава на ясното дефиниране на линиите на влияние: четирите елемента огън, земя, вода, въздух, като вътре във всака група знаците са обединени по хармоничност от тригоналната си връзка и трите качества – кардинални, неподвижни и подвижни, групиране по квадрат и опозиция, групиране по нехармоничност.

И в двете типологии е разгърната идеята за противоположността. При Юнг противоположни са типичните представители на екстравертния и интровертния атитюд. В астрологията тази идея е заложена във възгледа мъжко-женско, мъжки знаци (огън и въздух) срещу женски знаци (земя и вода). Тук намираме и първото ниво на сравнение между двете типологии­ екстраверсия при мъжките зодиакални знаци и интроверсия при женските.

Екстравертът насочва енергията си навън, той е свръхдеен, обича да се изявява, има нужда от връзка с хората, самонадеян, често изглежда повърхностен. За индивид с такъв атитюд средата е източник на стимули, външното е по-важно от вътрешното, държи на представителността, обича суетнята, хорското множество, предпочита преди всичко да е участник в събитията отколкото да е страничен наблюдател.

В астрологията огънят и въздухът са обърнати навън, първият като холерик, а вторият като сангвиник. При отделните знаци екстраверсията се проявява по специфичен начин. Овенът желае да въздейства върху света. Близнакът да опознае света. Лъвът очаква почит и признание от страна на околните, Везните се стремят да се харесат и да бъдат приети, Стрелецът търси поддържници и желае да увлича след себе си, а Водолеят повече от всичко иска да се отличи от общността.

Интровертът насочва своя интерес навътре ­ към света на понятията и идеите. Той е хладен, сдържан, резервиран. Предпочита да живее на дистанция, държи на спокойствието си, предпочита да е наблюдател на събитията, а не пряк участник. Паралелът с астрологията показва, че тази жизнена позиция се проявява при елементите земя и вода. При индивидите с влияние на земята като хладна задълбоченост на флегматичния темперамент, а при тези от в елемента вода с тяхната меланхолична вглъбеност, персонализирано в съставящите ги зодиакални знаци: при Телец означава запазване на своето, при Скорпион е съхраняване на общото, Ракът е мечтателен и себесъхранителен, Девата е наблюдателна и аналитична, Козирога отстоява себе си, а Риби са съчувстващи и съпреживяващи.

Според теорията на Юнг за динамиката на двете базови нагласи в структурата на човешката личност те са в интрапсихичен конфликт. Индивидът може да бъде едновременно ектраверт и интроверт като в стремежа към индивидуализация, т.е. постигане на баланс между взаимно противоположните съставящи елементи, едната или другата излиза на преден план. При достигането на зрелостта, която според него е около 40 години, единият от атитюдите “започва да доминира, т.е. преобладаването на дадена нагласа се осъществява чрез процеса на учене, въпреки че самият Юнг не специфицира този механизъм. В момента, в който един от атитюдите стане доминиращ, то той започва да определя личността”. Противоположният атитюд заема подчинена роля и преминава в несъзнаваното. Проявлението може да бъде посредством импулсите, привличанията , спонтанните реакции и постъпки.

Подобна е тезата в астрологията,че слънчевият знак и асцендентният (изгряващият в момента на раждане) зодиакален знак са в стремеж за доминиране в рамките на индивида. Техните взаимоотношения не са непременно противоположни, а зависят от взаимодействието между зодиакалните знаци, в които се намират и характера на аспекта, който сключват. Например хората, които са родени точно на обяд, когато слънцето е в зенит, по залез, когато то пресича хоризонта или точно в полунощ имат противодействие между рожденото си Слънце и своя Асцендент, които се намират в един и същи кръст на зодиака и общуват посредством аспектите квадрат или опозиция. Това създава вътрешно напрежение в личността от самото и раждане. Тенденция, която се проявява в много страни на живота. Тезата е, че асцендентът започва да влияе в по-голяма степен в зряла възраст също около 40-те години и тогава човек внезапно променя начина си на живот. По този начин индивидът е съчетание на различни влияния и на ниво елемент, той например може да има слънчев знак в огъня, да мисли и преживява като типичен Овен, но в поведението си да не е така спонтанен и изразен и да се определя, или да бъде определян като , предпазлив, себесъхранителен и изчакващ.

По същия начин както чисти екстраверти или интроверти не се срещат или са повече изключения отколкото правило, то и крайни представители на даден елемент са голяма рядкост. Въпреки това сравнението може да се направи единствено на базата на дефинирането на типичните характерологични черти.
В своята теория Юнг диференцира 8 психологични типа (Таблица на стр. 11):

­ екстравертен мислителен рационален ЕМР,
­ екстравертен емоционален (чувствителен) рационален ЕЧР,
­ екстравертен сетивен (усетлив) ирационален ЕУИр,
­ екстравертен интуитивен ирационален ЕНИр,
­ интровертен мислителен рационален ИМР,
­ интровертен емоционален рационален ИЧР,
­
интровертен сетивен ирационален ИУИр,
­ интровертен интуитивен ирационален ИНИр,

Индивидът с екстравертирано мислене е обърнат към външния, обективен свят, откъдето черпи идеите си, свързвайки ги впоследствие в логични конструкции. Той е активен и динамичен, уверен в себе си, бързо взима решения и се стреми да ги прилага начаса. Паралелът с хората, родени с под знака на огнената стихия е очевиден. При огнените хора всички психични функции са екстравертирани в някаква степен. Както е според виждането на Юнг, че типа се определя не от единствеността на дадената функция, а от нейното доминиране в конгломерата на психичния процес. По-този начин огнените и въздушните знаци са в повече с ектравертирана нагласа като екстравертираното мислене е присъщо предимно на огнените знаци.

Екстравертираното преживяване (чувство), което отдава значение на общоприетите ценности и норми е свойствено в голяма степен на въздушните знаци. Вълнуват ги хармонията в човешките взаимоотношения и защитата на правата на всеки. По този начин дихотомията Мислене-Чувстване при една ектравертирана нагласа от гледна точка на астрологията може да се разглежда като противопоставяне на елементите Огън-Въздух. И в действителност в астрологичната карта местата на огнените и въздушните знаци са на противоположни места – Овен срещу Везни, Близнаци срещу Стрелец и Лъв срещу Водолей.

При разглеждане на другата двойка психични функции усещане и интуиция екстравертните знаци въздух и огън се разпределят така: екстравертният сетивен ирационален тип в голяма степен съответства на практичната природа на огнените знаци, ориентирани към настоящето, към информацията идваща от обектите на тяхното внимание и интерес. Екстравертният интуитивен ирационален тип е много близък до интереса на възушните знаци към абстрактната информация и способностите им да виждат развитието на ситуацията в бъдеще време. По този начин за екстраверсната нагласа имаме:

ЕМР- Огън,
ЕЧР- Въздух,
ЕУИр.- Огън,
ЕНИр- Въздух.

При интровертната нагласа психичната енергия се насочва към вътрешния свят. Индивидът с този атитюд мисли, чувства и действа мотивиран на първо място от субекта. Роденият с доминиране на земния елемент е реалист и практичен, с усет за собствената си цена, себесъхранителен и консервативен, не особено контактен и резервиран, Силен е в сферата на интелекта, но без демонстративната показност на огъня. Съотнесен към дихотомните скали на елемента земя прилягат Интровертен мислителен рационален и Интровертен сетивен ирационален. По отношение първият тип Пиер Дако казва “В тази група влизат някои фанатици, които следват някаква идея, обичат да теоретизират, без да държат сметка за евентуалните страшни последствия, които тези идеи могат да имат.” За илюстрация ­ под земен зодиакален знак са родени Хитлер-Телец и Сталин-.

Водният елемент е също с интровертна нагласа. У този, който е роден с доминиране на тази стихия, бушуват силни страсти, но на повърхността водата е тиха и спокойна, подобно на интровертния емоционален тип, който външно е безразличен и недостижим. Интровертният интуитивен ирационален тип е с мистична нагласа така както и в астрологията се възприемат голяма част от родените родените със слънце във воден знак. Интровертните типове по Юнг могат да се съпоставят със земята и водата по следния начин:

ИМР- Земя,
ИЧР- Вода,
ИУИр.- Земя,
ИНИр- Вода.

Осемте психологични типа на Юнг можем да съпоставим с астрологичните знаци и по критерия качество, според който те се групират в три групи. Освен различаването по атитюдите екстраверсия-интроверсия той разделя психологичните типове на две условни групи рационални-ирационални. Рационалните са тези, които взимат своите решения на базата на фактите и разумната оценка на обстоятелствата. Ирационалните (перцептивни) се позовават на своите възприятия.

Тези, които са родени под кардинален знак, са решителни и самостоятелни в преценките си, амбициозни, авторитарни и с основание могат да се сравнят с оценъчните типове. Неподвижните знаци проявяват по-голяма зависимост от средата и в голяма степен разчитат на възприятията. Подвижните знаци са непостоянни и смесени като при екстраверсните са с оценъчна нагласа, а при интровертните с перцептивна.

Така оценъчни типове са Овен (кардинален огън), Везни (кардинален въздух), Козирог (кардинална земя), Рак (кардинална вода). От подвижните – Стрелец (подвижен огън), Близнаци (подвижен въздух).
Към перцептивните спадат Лъв (неподвижен огън), Водолей (неподвижен въздух), Телец (неподвижна земя), Скорпион (неподвижна вода). Подвижните знаци тук са: Дева (подвижна земя) и Риби (подвижна вода.)

Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  2. gravatar Деси за Летен хороскоп 2021
  3. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  4. gravatar Р- Роси за Летен хороскоп 2021
  5. gravatar Муси Дачева за Планирано секцио и консултация с астролог