ЗА ЛИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

  WDНякои предложения за лична трансформация

* Практикувайте мислене за себе си и другите по на­чини, които нямат форма. Отделяйте няколко минути всеки ден, за да оцените себе си не чрез изпълнението ви във физическия свят, а в термините на чистата ми­съл и чув­ства. Представете си се как стоите зад физи­ческото си Аз. Наблюдавайте се да действате и да взаи­модействате и чувствайте това, което чувствате. Не кри­тикувайте и не преценявайте, а просто отбележете как вашата форма се държи и какво чувства. Бъдете наблюдател, когато формата ви извършва сво­ите избрани движения.

* Използвайте упражнението за наблюдаване на дру­гите хора. Започ­нете да забелязвате как те разрушават потенциала си за щастие и успех, за­щото се идентифи­цират изключително само със своите форми. Когато ги наблюдавате как извършват своите фрустриращи дви­жения, знайте, че в действителност това изобщо не е истинското човешко същество, че зад всеки един от хо­рата, които срещате всеки ден, стои божествено неви­димо мис­лещо същество. В близките си взаимоотноше­ния се срещайте с любимите си на мястото, където не може да има граници – в мисълта зад формата, и ще ви­дите, че повечето от вашите различия не са важни, че истинското човешко същество зад тази форма е много повече, отколкото физическите ви очи раз­криват. Пос­ветете се на създаване на отношение с тази част.

* Направете усилие да излизате редовно отвъд своя­та зона на удобство. Слушайте истинското Аз вътре, ко­ето ви насърчава да надскочите себе си, а не старото Аз, което е казало, че сте неспособни на такава задача. За­питайте се: „Какви модели повтарям непрестанно в жи­вота си, защото там се чувст­вам най-удобно?” Когато си отговорите честно, започнете да изработвате нов под­ход към мисловните си процеси. Ако никога не сте били в пустинята, за­щото идеята нарушава някоя от вашите комфортни зони, заречете се да нап­равите точно това. Като разширявате себе си към нови равнища, ще осъ­щест­вите трансформацията в живота си.

* Направете усилие да престанете да си поставяте ети­кети като средс­тво за идентифицирането на това, кой сте като човешко същество. Много от­давна престанах да определям себе си чрез професионалната си титла. Когато хората ме питат какво правя, обикновено им от­говарям с някоя глупава забе­лежка като „Удоволствие­то е моят бизнес”. Зад тази духовитост обаче има много истина. Аз правя всичко, защото аз съм всичко. Да, разбира се, пиша, но това е само малка част от онова, което съм, а по същество моето писане е средство за изразява­не на моите мисли. Да, изнасям лекции на професио­нални теми, но този етикет отново би служил единстве­но за да ме ограни­чава. Моите речи също са израз на човешкото ми качество. Елиминирането на титлите и етикетите редуцира склонността ни да разчленяваме и ограни­чаваме живота си. Сьорен Киркегор казва: „Ко­гато ми поставите етикет, вие ме отричате.” Почти всич­ки наши етикети се отнасят по някакъв начин до фор­мата и онова, което правим с физическите си тела. Ко­гато престанете да се идентифицирате предимно посред­ством формата, тогава вашата професия, възраст, раса, пол, националност, финансово състояние, списък на имущест­вото, награди, спънки, равнище на пригоденост и всичко друго става безс­мислено. Прекратяването на процеса на поставяне на етикети ще ви помогне да определите кои сте в по-духовни и същностни термини. Ако трябва да поставите етикет, опитайте този:

Аз съм свързан с идеалната интелигентност, която подкрепя всяка форма, а следователно съм неразделна част от нея. Нямам ог­раничения и части. Няма да получа всичко, защото аз вече съм всичко.”

* Започнете да разглеждате психиката си, своята ня­маща форма страна като нова и изумителна. Знайте, че умът ви е способен да надскача вашата форма и че ­то ви до голяма степен се контролира от психиката ви. Пред­ставете си се с лимон в ръка. Сега си представете как приближавате ръката си към устата и захапвате ли­мона. Това упражнение ще причини обилно слюн­коотделяне в устата ви поради реакцията на тялото ви на въображаемото пог­лъщане на лимонената киселина. То­ва е трансформацията в действие. Психи­ката ви кара фи­зическото ви Аз да реагира. Точно това е хипнозата. Тя е на­чин директно да се контактува със състояние на пси­хиката, което ви позво­лява да надскочите своята фор­ма, да надскочите болката, като откажете да регистри­рате сигналите за болка. Тази изумителна власт е вина­ги с вас.

* Работете всеки ден, за да се освободите от два фактора, които най-много допринасят за потискането на личната ви трансформация: негатив­ността и преценъчността.

Колкото по-негативни са вашите мисли, толкова по-вероятно е да гле­дате предимно физическата страна на вашето Аз и да се държите по такъв начин, че да разру­шите и тялото си. Всяка негативна мисъл е пречка към лична­та трансформация. Тя ви задръства точно така, както холестеролът задръства артерията. Когато сте изпълне­ни с негативност, вие не можете да постигнете по-висши и по-обилни равнища на щастие.

Предразположеността да се преценяват другите също е огромна пречка към личната ви трансформация. Когато преценявате друг човек, вие не опре­деляте него, а определяте себе си. Преценката ви за другия не казва нищо за него, тя казва само, че вие се нуждаете да пре­ценявате този човек по начина, по който го правите, та­ка че казвате повече за себе си, отколкото за другия.

Когато откриете, че мислите и се държите по негативен или, преценя­ващ начин, напомнете си, че това е индикатор едновременно за това, къде се намирате в момента и къде не сте, че може да е сигнал, че се идентифицирате по някакъв начин с преценявания човек. Това, което ни тормози най-много у другите, често пъти е нещо, което отказваме да признаем за себе си, или дори нещо, от което се нуждаем! Опитайте се да се интересувате повече от това, което ви кара да правите преценки, отколкото от онова, което „не е наред” у другия човек. Не след дълго ще откриете, че замествате негатив­ността и преценъчността с нежен и любящ поглед навътре към въпроса, защо това ви „свива сърцето”. По-висшето съзнание или личната трансформация включва прилагането на практика на златното нравило, а когато се подхлъз­нете – прилагането му и към себе си. Ще откриете, че светът не се е проме­нил, а че сега вие сте напълно различно човешко същество – трансформирано човешко същество. Наистина да владееш своя собствен живот е велико чувство.

* Изследвайте как се отнасяте към физическото си видимото си Аз. Ко­гато започнете описания по-горе процес на прочистване, ще откриете че ста­вате все по-балансирани, подобрявате навиците си за физически упражнения и начина си на хранене. Когато негативността и преценъчността си отидат, ще си отидат и насоче­ните към вашата форма навици да се самонаранявате. Ще осъзнаете, че храната, която ядете, поддържа чудес­ния храм, подслоня­ващ вашето същество. Ще видите как изчезват старите саморазрушитещш навици и ще почи­тате формата като проява на вашето същество. Всичко това работи идеално заедно, когато му позволите.

* Позволете си да отделяте време тихо да медитира­те за себе си. Меди­тацията е мощно оръдие и е проста като дишането. Трябва да изберете: своя собствен стил на медитация. Може би ще ви е от полза, ако ви разкажа не­щичко за нея.

Отивам на някое тихо място и със затворени очи си представям пас­телна светлина. Всяка мисъл е избутана от силата на светлината. Когато все повече и повече се успокоявам, виждам бяла светлина в центъра на полето от пастел и чувствам, че се приближавам все повече към бялото. Когато най-накрая премина през тази светлина, това прилича много на преминаването през вратата, кое­то описах. Чувствам се изпълнен с и напълно конт­ролиращ себе си и обкръжението си. „Изключител­но място” е най-добрият термин, който мога да измисля за това място. Чувствам се отпочинал, сякаш съм спал здраво осем часа.

Когато напусна това равнище, се чувствам напълно свързан с цялото човечество. Фактически наричам тази медитация моята връзка с цялата веч­ност, защото ня­къде дълбоко в себе си съм освободен напълно от своя­та форма. След медитация знам, че мога да постигна всичко! Някои от моите най-основни идеи, най-добрите ми речи и най-удовлетворяващите ме напи­сани страни­ци се появяват след медитация. А признателността ми към люби­мите ми същества може да бъде описана един­ствено като пиково преживяване.

Опитайте. Използвайте свой собствен метод. Дайте си времето и ти­хото пространство, където можете да бъдете насаме с невидимото си Аз. В това пространство ви очакват чудесата. Идете там. Наистина е изключи­телно!

* И най-вече, бъдете любезни и разбиращи себе си. Бъдете особено лю­безни към себе си, ако се държите по начин, който не харесвате. Говорете си мило. Бъдете тър­пеливи със себе си, когато ви е трудно да бъдете „свят” чо­век. Необходима е много практика точно както е била необходима много практика, за да развиете невротични навици и преценъчна нагласа. Проща­вайте си и тогава, когато не действате така, както искате, използвайте дейст­вията си като напомняне за това, къде сте и не сте. Кол­кото повече разширя­вате любезността към себе си, толкова повече тя ще се превръща в автома­тична реакция към другите.

* * *

Като един вид обобщение предлагам метафората за броколито. Предс­тавете си, че отивате в местната зарзаватчийница да си купите пакетче замра­зено броколи, защото сте привлечени от красивата картинка на опа­ковката. Когато занасяте вкъщи броколито, сте все още толкова привлечени от кар­тинката, че изпразвате съ­държанието в кофата за боклук и продължавате да при­готвяте опаковката за вечеря. Когато слагате снимката на зелето в чини­ята си, внезапно осъзнавате, че ще си останете много гладни, ако всичко, ко­ето имате за вече­ря, е опаковката.

Животът ви може да е точно такъв. Може да обръ­щате толкова голямо внимание на опаковката, която съ­държа вашето истинско Аз, че изхвърляте най-същест­вените съставки. Вашата форма е пакетът и макар ней­ната хубост и външен вид да изглеждат много важни, тя служи предимно за съхранение на останалата част от изумителното ви човешко качество. Контейнерът не мо­же да ви даде удоволствието, удовлетворението и храна­та, които може да ви даде съдържанието. Макар да не можете да видите какво има в този кра­сив пакет, знае­те, че каквото и да е, то ви дарява значима и незамени­ма храна. Живот, прекаран изключително във фокуси­ране върху опаковката, ще доведе до духовно недохра­нено и доста нещастно ваше Аз.

От книгата на Ще го видиш, когато повярваш в него”

http://www.spiralata.net/

Етикети: , , , , , ,

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Eve за Номерологичен Календар – личен, дневен хороскоп за вас
  2. gravatar Муси Дачева за Номерологичен Календар – личен, дневен хороскоп за вас
  3. gravatar Муси Дачева за Седмичен хороскоп 22-28 февруари 2021
  4. gravatar дафи за Седмичен хороскоп 22-28 февруари 2021
  5. gravatar Димитрина Попова за Номерологичен Календар – личен, дневен хороскоп за вас