КЛЮЧЪТ КЪМ ПРОШКАТА Е ДАВАНЕТО

WDТова е един от най-великите уроци, които съм нау­чил в живота си. Ако можете да го овладеете без ника­къв цинизъм, ще откриете, че опрощението е начинът на живот за вас. Даването е отговорът на въпроса: „За­що съм тук?” След като не можете да притежавате ни­що и всичките ви привързаности пре­чат на изобилието да навлезе в живота ви, тогава всичко, което можете да правите, е да давате от себе си всички онези неща, които непрестанно цир­кулират и навлизат обратно в живо­та ви.

Повечето от нас са така затънали в стремежа да получат колкото се може повече за себе си и за своите семейс­тва, че забравят необходимостта да поддържат всичко в движение. В треската ни към придобиване се оказва, че създаваме гневни отношения дори с непоз­на­ти, защото изграждаме защити с очакването, че те ще ни отнемат нещо.

Помнете, че е невъзможно да създадете горчивина или омраза към дру­гите, когато основната ви цел е да бъдете даващо човешко същество. Опро­щението идва почти автоматично, когато се откъснете от потребност­та да по­лучите нещо, а вместо това се фокусирате към протягането и достигането до другите. Иронията е, че колкото по-малко сте натрапливо обзети от получава­нето и сте по-готови да давате, толкова повече, изглеж­да, получавате.

Това, за което мислите, се разширява. Ако мислите ви са концентри­рани върху получаването на всичко, ко­ето може да се получи, и побеждава­нето на другия, кой­то според вас се опитва да ви победи, тогава непрестан­но мислите, тревожите се и планирате въз основа на иде­ята за измамата. Мис­лите ви са фокусирани върху непочтеността на другия и грубостта на света. Това ще се разшири в живота ви, защото за това мислите. Ще отк­риете, че ставате все по-уплашени да не би някой да ви измами, ще се застраховате срещу тази възможност, ще наемате адвокати да ви предпазват, насъсквайки се сре­щу неприятелите. Буквално се поставяте в неприятелс­ко взаимоотно­шение с всеки, когото срещнете. Естест­вено, това ще продължи да се разши­рява.

Сега да погледнем противоположния подход към жи­вота ви. Мислите ви (вие) сега се изместват към нова перспектива. Изобщо не мислите за собс­твените си квоти, придобивките си, финансовото си състояние. Вместо това излъчвате онова, което имате вътре в себе си, а то е хармония и приемане. Тъй като изобщо не търсите как да спечелите нещо от някого, няма от какво да се стра­хувате. Да предположим, че човек, който е решил да ви измами, влезе в живота ви и срещне във ваше лице ня­кой, който наистина го е грижа за него като човешко същество. Вероятността за измама драматично ще се намали, когато няма очакване за нея. Търсенето на хар­мония и сътрудничес­тво и даването им на другите най-вероятно ще доведат до това, че и вие ще получавате същото отношение. Няма да привличате врагове, защо­то не се поставяте в неприятелска позиция към никой независимо какво ви изпраща. Даването става ключът към създаването на взаимоотношения, в които прош­ка­та е ненужна. Това наистина работи! Бъдете търпеливи с мен, преди да позволите на втълпения ви от културата скептицизъм да се промъкне на това място.

Разбира се, съзнавам, че в този свят има хора, които се държат нечес­тно. Знам, че ужасни криминални прес­тъпления се вършат редовно. Знам, че много хора вяр­ват, че трябва непрестанно да изграждаме все повече и повече затвори и да пъхаме там „този тип хора”. Но издигането на повече и повече затвори, в които да се изолират повече и повече хора, просто не работи. Удво­или и учетворили сме броя на затворите през последни­те десетина го­дини и те пак са претъпкани. Отговорът ще дойде, когато открием защо имаме толкова много хора, които искат да взимат от другите, и когато започ­нем да работим върху коригирането на този подход към живота. Повишава­нето на собственото ни съзнание е единственият начин, по който можем да започнем това пътуване. Открил съм, че най-бързият начин да се обе­зоръжи някой, който се фокусира изключително върху онова, което може да вземе от мен, е нежно да му позво­ля да знае, че не живея по този начин.

Напоследък купих кола и след приключването на сделката открих, че дилърът е прибавил почти 200 до­лара в договора над цената, за която се бяхме договори­рали. Открих това едва когато се прибрах вкъщи и по-внима­телно прегледах окончателните документи. За мен случката беше идеална възможност да практикувам всичко онова, за което пиша в тази книга. Преди години вероятно щях да съм бесен, да се чувствам измамен и да имам непри­ятни стълкновения с продавача. Не и този път. Просто се обадих и изразих пред него мнението си за станалото и обясних, че според мен е действал не­поч­тено при изготвянето на договора. Говорих и със собст­веника и отново изразих какво мисля без никакъв гняв или горчивина. Имахме приятен разго­вор, дилърът се извини, но каза, че не може да върне парите, защото бяхме подписали документите и в крайна сметка „сдел­ката си е сделка”. Казах му, че не уважавам тази бизнес практика и оставих всичко да си замине. Не беше нужно да му прощавам, защото не изпитвах ярост от си­туацията. Зарекох се, че за в бъдеще ще чета по-внима­телно договорите, преди да ги подпиша. И това беше всичко. Докато няколко дена по-късно не дойде следно­то писмо:

Скъпи Уейн,

След като помислих още малко за нашия теле­фонен разговор, реших да възстановя тези 188,50 долара, за които става въпрос. Чувст­вам, че е било недоразумение, а не опит за подвеждане. Положи­телните чувства на клиентите ни обаче са много важни за нас и се надявам връщането на парите да бъде доказателство за това.

Ако мога с още нещо да ви помогна, уведомете ме незабавно.

Благодаря ви.”

Дарих върнатите пари за каузата „Спрете глада по света” и пет дена след това получих чек за 988,50 долара от Аржентина от авторските права на нещо, което бях написал преди 15 години. От тези пари дадох 600 дола­ра, за да помогна на едни роднини, и шест дена по-късно също абсолютно неочак­вано получих чек за 6269,50 до­лара от Мексико за нещо, което бях направил преди мно­го години. За мен, говорейки откровено, наистина има нещо вярно в максимата „Каквото дадеш, ще ти се вър­не.”

Знаете, че има определени принципи, работещи във вас, за да ви под­държат живи и за да функционирате, като например слюнкоотделянето, хра­носмилането, от­делянето и т.н. Знайте също, че принципите на изобили­ето, синхронът, откъсването и целостта работят във все­лената. Всичко, което трябва да направите, е да се наст­роите към тях и да ги оставите да работят чрез вас точно така, както правят принципите, поддържащи физи­ческото ви съвършенство. Когато самите вие сте в хар­мония, искате да дадете на другите тази благословия и тя е фокусът на живота ви. Тъй като сте и всич­ко останало във вселената е , това, което трябва да правите, е да под­държате нейния поток. Никакви блокади – само поток. Когато я изпращате към другите, тя ще се връща непрестанно. Помнете да давате заради да­ването и да поддържате циркулацията, когато даденото се връща, и скоро ще видите, че това работи в живота ви.

Ако се съмнявате в този принцип, той няма да рабо­ти в живота ви – съмнението ви го блокира. Всеки от познатите ми, който наистина го е под­ложил на провер­ка, открива, че работи чудесно. Що се отнася до мен, аз съм отвъд вярването – аз просто знам, че е вярно. Така рядко срещам онези, които биха могли да ме измамят. Когато ги срещна, реагирам с любов, а не с гняв, имай­ки разбирането, че те не могат да изпитат онова, за кое­то говоря, докато са фиксирани върху получаването, а не върху даването. Качеството на техния живот е повли­яно от мислите им за оскъдицата и опитите им да взи­мат от другите, вярвайки, че никога няма да имат доста­тъчно. Вярвам, че винаги ще имам достатъчно без зна­чение какви са обстоятелствата в живота ми. Затова мога да давам и всичко се връща в живота ми почти чудодей­но. Поддържам циркулацията на всичко, защото не ис­кам да съм привързан към нищо. Хо­рата просто не кра­дат от мен.

Това разбиране за даването ме осени много силно пре­ди няколко го­дини, когато започнах да подарявам голе­ми бройки от книгата си „Дарове от Айкис”. Колкото повече давах, толкова по-добре се чувствах и толкова по-голямо изобилие навлизаше обратно в живота ми. Осъзнах, че даването и по­лучаването са абсолютно ед­но и също нещо. Няма никаква разлика. Всеки подарък, който давах, ми носеше нещо друго. Когато започнах да практику­вам даването, видях да се осъществява дълбо­ка промяна.

Това не беше съзнателен избор да бъда по-голям фи­лантроп. Аз все още се съпротивлявам, когато някой ми казва какво да давам. Това беше ав­томатична реакция на измененията, настъпили в съзнанието ми. Даването на­истина обогатяваше живота ми по начини, които не бях очаквал. Една нощ, когато медитирах, видях, че в действителност сме тук единствено за да да­ваме и че любовта е единственото най-важно нещо, което трябва да се дава независимо от обстоятелствата.

Все още обаче имам големи трудности да се откажа от гнева, когато видя безчовечността на човек към чо­века. Вестникарската снимка на разярен млад мъж, кой­то току-що е убил десет невинни хора, е много труден тест. Понякога се взирам в снимката, която всички сме виждали, и се питам: „Спо­собен ли съм и на него да дам любов?” Опитвам се да видя този човек като малко бе­бе, да видя неговата невинност и факта, че и той заслу­жава любов независимо от престъпленията си. Без съм­нение е трудно да се достигне до този момент, особено когато вие или ваш любим човек е бил жертвата. На­шата преценка за него не го определя, той вече е опреде­лен от собствените си мисли и действия. Джоуел Голдсмит, пишейки Интермедия във веч­ността”, казва:

Да обичаш съседа си както себе си следователно зна­чи да му да­деш същото признание на божественост, каквото даваш и на себе си, независимо от привидностите на момента. Съседът може да е хваната в изневяра жена или крадец на местопрестъплението, но ние нямаме нищо общо с това. Това, с което има­ме общо, е да обичаме съседите си, като познаваме истинската им природа точно така, както те биха оби­чали нас, Знаейки нашата истинска природа, незави­симо от външния вид на нещата, който може вре­менно да е налице.”

Можем да започнем, като изпращаме любов и съст­радание на онази част от себе си, която се бори с болка­та, тъгата и гнева. Когато можем наис­тина да бъдем там за себе си, сме способни да сме част от онази уни­версална енергия, онова по-висше съзнание, онази бо­жественост, която е във всеки един от нас, и можем да я даваме дори на онези, които ни вредят, защото това е, което имаме в себе си. Тя е наистина във всеки един от нас – да бъдем лю­бовта, ако й позволим.

Даването в количествата, за които имате смелостта, без никакви очак­вания за възнаграждаване на усилията ви, е най-голямата стъпка, която мо­жете да направите, за да внесете изобилието в живота си и да елиминирате потребността да прощавате. Парадоксално, но докато не го очаквате, ще по­лучавате повече и повече. В край­на сметка ще откриете, че даването и полу­чаването са едно и също нещо.

От книгата на “Ще го видиш, когато повярваш в него”

http://www.spiralata.net/

Етикети: , , , , , ,

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Муси Дачева за НОМЕРОЛОГИЧЕН КАЛЕНДАР
  2. gravatar Муси Дачева за 2020 астрологичен преглед
  3. gravatar Десислава за НОМЕРОЛОГИЧЕН КАЛЕНДАР
  4. gravatar Деси за 2020 астрологичен преглед
  5. gravatar Милена за 2020 астрологичен преглед