Овладяване на символното зрение

chakra1Символното зрение

Така както във Втора част описвам отпечатъците на силата, вплетени в нашата психика и биология, опитайте се сами да направите оценка на връзката си с всеки един от седемте енергийни центъра на своето тяло. Направете себе си обект на своя първи интуитивен преглед. В процеса на работа ще откриете, че ставате по-чувствителни към необикно­вения свят, който е разположен зад вашите очи. Накрая ще овладеете символното зрение, способността да използвате своята интуиция, за да тълкувате символите на силата в своя живот.

Предлагам ви изложените по-долу ръководни указания като отправна точка. Когато се стремите да разберете повече, изцелението е неминуемо. Но ви е необходим вътрешен метод за възприемане на тази информация, за да я направите полезна за вас.

На първо място поставете си за цел да се научите да тълкувате предизвикателствата в своя живот със символи. Наме­рете смисъл в тях. Помислете и почувствайте каква е връзката им с вашето здраве. Всеки ден обръщайте внимание на пре­дизвикателствата, които ви се отправят, и как вашият разум и дух реагират спрямо тях. Наблюдавайте какво ви кара да губите енергия и в коя част на тялото усещате загубата. Анализирайте духовната и биологична дейност, която се извършва като следствие.

Второ, разглеждайте себе си не само като физическо, но и като енергийно същество. Енергийната част от вас е онази, която предава и записва всички ваши мисли и външни влияния. Нито за миг не забравяйте, че вашата биография става ваша биология. Придобийте навика да анализирате хората, преживяванията и информацията, която допускате в своя живот. Развива­нето на започва целенасочено: съзнателно и редовно да изследвате, как общувате с външния свят, как той влияе върху вашата емоционална и физическа сила. И помнете, че ако имате лични предпочитания за начина, по който виждате –ще спъвате получаването на енергийна информация.

Трето, всекидневно провеждайте енергийно самоизследване. Когато се усъвършенствате, то ще ви отнема само няколко минути. Използвайте модела на човешката енергийна система, представен в Глава 2, за справка. Размишлявайте върху всеки енергиен център в продължение на минута или две, спокойно и обективно. Не чакайте да се разболеете, а се погрижете за здравето на своята енергийна система. Научете се да усещате напрежението, натрупано във вашето енергийно поле и вземете мерки да лекувате себе си на енергийно ниво. Направете самоизследването свой навик.

Четвърто, когато откриете изтичане на енергия, съсредо­точете вниманието си само върху най-съществените неща, ко­ито ще ви помогнат да възстановите енергията си. Винаги си задавайте въпроса: „Защо губя енергия?” При лечението на неп­равилна енергийна или физическа координация, винаги трябва да участвате и с разума, и със сърцето си. Винаги се старайте да прониквате отвъд физическите белези на кризата. Позовавайте се на свещените истини за енергията (както са представени в Глава 2). Една или няколко от тези свещени истини имат отношение към вашата стресова ситуация, запитайте се кои от тях са изразени символно там.

Например, ако кризата ви е свързана с вашата работа, може да се позовете на свещената истина Почитай себе си. Може би зат­рудненията ви са свидетелство за начин на живот, който е изчер­пал възможностите си. Придържайте се неотклонно към тази представа и ще се измъкнете от плуващите пясъци на илюзията – ще добиете духовната и символна яснота, която ви е необходи­ма, за да разтълкувате обективно положението, в което се нами­рате и да се поучите от енергийния урок, който съдържа.

Духовното обучение ни учи да се вглеждаме в себе си внима­телно – не егоцентрично, а като начин за съзнателно управляване на личната енергия и сила. И така, вашата пета задача е да научите по-скоро какво, отколкото кой изчерпва енергията ви. Разберете, че упрекът ви към човек, който според вас изчерпва енергията ви, всъщност е ваша представа, произлязла някъде от вас. Например ако завиждате на някого, важното за вас е не този конкретен човек, а сенчестата страна на вашата природа, отразена в този човек. Всъщност този човек изпълнява ролята на ваш учител. Съсредоточаването върху човека, комуто звиждате, няма да ви излекува. Само ще ви бъдат изпращани все нови и нови учители, всеки следващ по-силен от предишния. Вашата задача е да научите урока, който този учител ви преподава, а не да роптаете срещу учителя.

Ако погрешно заключите, че конкретен човек е причина да се чувствате изтощени, ще изпитате страх и вина. Трябва повторно да се съсредоточите върху енергийния център, дока­то образно видите каква сила притежава този човек по отно­шение на вас. Щом погледнете така към урока, а не към учителя, вие ще сте се възползвали значително от символното зрение: ще разберете истината, която ви е била предадена чрез предизвикателството.

Шесто, опростете своите изисквания към лечението. Изис­кванията към лечението на която и да е болест по същество са еднакви. Мислете за болестта като за енергийно разстройство – почти като за техническа неизправност. Щом веднъж определите коя свещена истина се отнася за вашия случай, организирайте своя вътрешен лечебен процес около поуките от тази истина. Съчетайте своето вътрешно лечение с подходяща традиционна медицинска терапия и спазвайте своята програма. Протег­нете ръка за подкрепата, от която се нуждаете, и използвайте тази подкрепа правилно. Помнете, че задачата ви е да се избави­те от своите рани, а не да живеете с тях, не губете време да мислите, да действате и да се молите като жертва. Чувството, че сте жертва, само утежнява болестта и ако се превърне в пос­тоянно състояние на съзнанието, само по себе си е болест.

Правете всичко необходимо, за да поддържате своето физическо тяло, например: вземайте подходящо лекарство, всекидневно правете упражнения, хранете се правилно. Едновременно с това, правете всичко необходимо, за да поддържате енергийното си тяло, например: довършете започнатата работа, простете обидите от миналото. Не се страхувайте от резки промени, за да се излекувате – напуснете работата си или се разведете, ако това са причините за вашия стрес; научете се да медитирате или да карате ски. Не става въпрос за промени на всяка цена, а за промени, които лечението изисква.

Говоренето не лекува, лекува действието. Необходимо е да се работи за поддържане на позитивна нагласа, каквато и да е бо­лестта, но лечението изисква усърдие и постоянство. Визуализa­цията няма да помогне, ако я практикувате само веднъж седмично, и никой не постига добра физическа форма с едно отиване до гимнастическия салон. Лечението на тялото или на житейските трудности – или развиването на символното зрение – изискват всекидневна практика и внимание. Лечението на болестта може да ви отнеме цялото време, въпреки че бихте могли да опрости­те мерките, необходими за изпълнението на задачата.

Ако използвате съчетание от различни лечебни методи, раз­лични лекари, курс с витамини или билколечение и нямате успех в лечението, може би всъщност блокирате своето собствено излекуване. Може би перспективата да оздравеете ви плаши повече, отколкото съзнавате. Може би не сте в състояние да се освободите от нещо в миналото, или вашето оздравяване би променило равновесието на силите между вас и друг човек. По­мислете за това, защото явно някои болести са много по-сериозни от други, а липсата на ефект от лечението не винаги е сигнал, че блокирате своя лечебен процес. Но ако десет различ­ни терапии и терапевти не са достатъчни, за да внесат в някаква степен подобрение в живота ви, тогава трябва да помислите за съзнателно или несъзнателно вмешателство или за твърде реалната възможност лечението ви да изисква подготовка за напускане на физическия живот.

Седмо, опростете схващанията си за духовността. Всички мои земни изследвания за небесния свят са ме довели до извода, че той е царство, което може да бъде разбрано. Ето защо, личната теология не бива да бъде усложнявана. Стрeмете се да вярвате само в това, което небето е определило като съществено Например:

Всички обстоятелства могат да се променят в един миг и всяка болест е лечима. Божеството не е ограничено от човешките представи за време и пространство или от земните грижи.

Бъдете верни на принципите си: живейте според вярата си.

Бъдете последователни. Всеки живoт преминава през раз­лични степени на трудни промени, както и на покой. Нау­чете се да вървите в крак с промяната, вместо да се опитвате да спрете нейния ход.

Никога не чакайте друг човек да ви направи щастливи -щастието е вътрешна, лична нагласа и отговорност.

Животът по своята същност е училище. Всяка случка, предизвикателство или връзка съдържат някакво послание, достойно да бъде научено или преподадено на другите.

Позитивната енeргия работи по-ефективно от негативната във всички ситуации.

Живейте в настоящето и прощавайте на другите.

Не печелим нищо, когато вярваме, че небето „мисли и дейс­тва” по сложен начин. Много по-ефективно е да се научим да мислим така, както небето прави това – на езика на простите и вечни истини.

По всяка вероятност сме нaправили живота си по-сложен, отколкото трябва да бъде. Постигането на здраве, щастие и енергиен баланс се свежда до решението да се съсредоточим повече върху позитивното, отколкото върху негативното, и да живеем по начин, духовно съвместим с истината. Само тези две зaдължения са достатъчни да позволят на силата, която се съдържа в нашата Божествена биологична система, да влияе положително на съдържанието и посоката на живота ни.

Всички ние сме длъжни да научим едни и същи истини и да позволим на нашето Божество да работи в нас и чрез нас; това е проста задача, макар и нелека. Обстоятелствата и хората в нашия живот са различни, но предизвикателствата, които те ни поднасят не се различават, също както влиянието, което тези предизвикателства оказват върху нашето тяло и дух. Кол­кото по-добре научим тази истина, толкова по-бързо ще разви­ем символното зрение – способността да виждаме отвъд илю­зиите на материалния свят и да разпознаваме урока, който ни се предлага от житейските предизвикателства.

Откъс от книгата”Анатомия на духа” на Каролайн Мис

Етикети: , ,

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Albena Pavlinova за Номерологичен Календар – личен, дневен хороскоп за вас
  2. gravatar Daniela за Седмичен хороскоп 18-24 януари 2021
  3. gravatar Venera за Астрологичен преглед 2021
  4. gravatar Муси Дачева за Астрологичен преглед 2021
  5. gravatar Venera за Астрологичен преглед 2021