Седмичен хороскоп 29 март-4 април 2010 г.

във Вторник, в Овен-Везни

Муси Дачева

ОГНЕНИ ЗНАЦИ

ОВЕН
За родените под знака на Овен или с асцендент в Овен предстоящата седмица предлага разнообразие от събития и преживявания. За родените в първите градуси на Овен Пълнолунието във вторник ще създаде динамика в работната среда. Имате възможност да реализирате своя идея или проект, да постигнете цел, към която сте се стремили в последните месеци. Можете да намерите общ език със специалисти, които да ви окажат съдействие. Родените във втората и третата декада на знака трябва да се доверят повече на инстиктите си, за да преминат през ограничение или препятствие, заложено от други хора. В дните около Великден ви очакват новини от стари познати, с които не сте се виждали и чували отдавна.

ЛЪВ
За родените под знака на Лъв или с асцендент в Лъв предстои динамична седмица. В дните около пълнолунието няма да имате много време за почивка, очакват ви много срещи, разговори, пътувания. За някои през тази седмица предстоят изпити и колкото сте по-организирани и целенасочени, толкова по-сигурно е, че ще постигнете висок резултат. На Разпети петък бъдете толерантни и отстъпчиви в личните взаимоотношения, за да не си развалите настроението за великденските  празнични дни.

СТРЕЛЕЦ
Родените под знака на Стрелец или с асцендент в Стрелец и в предстоящата седмица ще бъдат изпълнени с позитвизъм и хубави очаквания от общуването си с околните. В повечето случаи тези очаквания ще бъдат оправдани, още повече ако към тях се добавят активни и целенасочени действия. Сега е добър момент да направите някои промени в дома си, за пълен ремонт е още рано, но дребни,козметични подобрения, ще внесат уют и приятна атмосфера. До сряда се очаква разрешаване на някакъв проблем, свързан дете (деца).

ЗЕМНИ ЗНАЦИ

ТЕЛЕЦ
Родените под знака на Телец или с асцендент в Телец през тази седмица навлизат в благоприятен период, когато управителката Венера “плува в свои води”. В сряда Венера навлиза в Телец и ще се движи през него повече от три седмици. Това е удачен период за решаване на емоционални въпроси, за светски изяви и напредък в материалните дела. В дните на пълнолунието ще ви се наложи да участвате в служебни ситуации, които изискват висока компетентност. Ще бъдете провокирани да реагирате прибързано и неадекватно, затова е добре предварително да си създадете съответната нагласа за въздържаност към отсрещната страна.

ДЕВА
За родените под знака на Дева или с асцендент в Дева предстоящата седмица изисква бързина и организираност, за да успеят да бъдат на нивото на “изискванията на деня” и да са както обикновено в челните редици. В дните около сегашното пълнолуние в Овен-Везни се очертават повече разходи от обикновено. До края на април може да излезе неочакван задграничен ангажимент или командировка, но подготовката за това да ви ангажира още от тази седмица. Моментът е подходящ за огледи на недвижими имоти и търсене на банков кредит.

КОЗИРОГ
Родените под знака на Козирог или с асцендент в Козирог през следващите дни имат натоварена програма. Служебните ангажименти са много и в дните на Пълнолунието- от понеделник до сряда, може времето да не ви стига, за да свършите всичко, което се очаква от вас. На ангажиментите към близките ще трябва да дадетe предимство във втората половина на седмицата. Бъдете коректни с интимния си партньор, за да не предизвиквате ревност, която да помрачи празничното настроение по Великден.

ВЪЗДУШНИ ЗНАЦИ

БЛИЗНАЦИ
Родените под знака на Близнаци или с асцендент в Близнаци в предстоящата седмица ще се опитат да вкарат в ред много от делата си, които досега са отлагали. И това е най-добрият начин да се справите с всичко, с което сте се захванали. Пълнолунието във вторник  е съпътствано с относително напрежение в интимните ви взаимоотношения. До петък, когато Меркурий е все още в Овен, бъдете решителни и смели, и резултатите няма да закъснеят. Имате подкрепата на повечето от приятелите и на тези, с които работите. В празничните дни  общуването с близките ще ви зареди с позитивна енергия, която ще ви е нужна през следващите седмици.

ВЕЗНИ
За родените под знака на Везни или с асцендент във Везни предстоящата седмица е заредена с мощна емоционална енергия, която може да бъде взривена от най-малката искра под формата на неподходяща дума или постъпка. Ще е необходимо да претегляте плюсове и минуси, аргументи за и против, докато се спрете на най-правилното решение, удовлетворяващо двете страни. Наред с това важно е в дните на Пълнолунието във вашия знак да бъдете съпричастни към нуждите на другите.

ВОДОЛЕЙ

Родените под знака на Водолей или с асцендент във Водолей през следващите дни могат да разчитат на подкрепа за всичко свързано с образование. С успех можете да взимате изпити, да представяте своя идея пред специалисти, на чието мнение държите, да планирате и осъществите пътуване до родното място или при приятели в чужбина. Бъдете внимателни обаче при шофиране и не се натоварвайте с твърде много физическа работа. Можете да разчитате на финансова подкрепа или на даване съгласие за банков кредит.

ВОДНИ ЗНАЦИ

РАК
Родените със Слънце в Рак и с асцендент в Рак през следващите дни, когато е пълнолунието в Овен-Везни, могат да се чувстват твърде напрегнати и притиснати от обстоятелства, които са извън техния контрол. Родители, съпрузи, деца и други близки играят активна роля. Ще трябва да положите повече усилия, за да отстоявате позициите си, а също така и да охранявате личното си пространство от чужди посегателства. В празничните дни не прекалявайте с храна и напитки, а се старайте да бъдете повече на въздух и в движение.

СКОРПИОН
За родените под знака на Скорпион или с асцендент в Скорпион предстоящата седмица е изпълнена с надежди и очакване за благоприятен развой на значима житейска ситуация. За родените в средата на знака астрологичната обстановка е много оптимистична, още повече ако темата е свързана с деца. При родените в първите градуси на знака жизненият тонус е под средното ниво. Това обстоятелство прибавено към пролетната умора е причина за отпадналост и апатия, които могат да ви попречат да изпълните поетите ангажименти и да отложите някои планирани неща за дните след Великден.

РИБИ
За родените в зодиакалния знак Риби или с асцендент в Риби предстои седмица, в която ще чуват похвали за себе си или за някой свой близък. Добре подхраненото ви его няма да търпи и най-невинната забележка особено в дните около Пълнолунието. Не “дърпайте чергата твърде силно към себе си”, защото така няма да оставите поле за развитие на отношенията ви с вашите опоненти. Очакват ви добри приходи в четвъртък. Зарадвайте с  подаръци близки или приятели в края на седмицата.

Най-интересното през тази астрологична седмица

На  30 март 2010 година, вторник, в  5:25 часа, Слънцето прави точна опозиция с Луната в 9-я градус на Овен-Везни.
На  31 март 2010 година, сряда, в  20:35 часа, Венера преминава от Овен в Телец.

На  2 април 2010 година, петък, в  16:06 часа, Меркурий преминава от Овен в Телец.

Луната през тази седмица се движи между знаците Дева и Стрелец, във втора и трета четвърт (фаза).

Ñåäìè÷åí õîðîñêîï  29 ìàðò- 4 àïðèë 2010 ã.
Ïúëíîëóíèå âúâ Âòîðíèê, â Îâåí-Âåçíè
Ìóñè Äà÷åâà

ÎÃÍÅÍÈ ÇÍÀÖÈ

ÎÂÅÍ
Çà ðîäåíèòå ïîä çíàêà íà Îâåí èëè ñ àñöåíäåíò â Îâåí ïðåäñòîÿùàòà ñåäìèöà ïðåäëàãà ðàçíîîáðàçèå îò ñúáèòèÿ è ïðåæèâÿâàíèÿ. Çà ðîäåíèòå â ïúðâèòå ãðàäóñè íà Îâåí Ïúëíîëóíèåòî âúâ âòîðíèê ùå ñúçäàäå äèíàìèêà â ðàáîòíàòà ñðåäà. Èìàòå âúçìîæíîñò äà ðåàëèçèðàòå ñâîÿ èäåÿ èëè ïðîåêò, äà ïîñòèãíåòå öåë, êúì êîÿòî ñòå ñå ñòðåìèëè â ïîñëåäíèòå ìåñåöè. ìîæåòå äà íàìåðèòå îáù åçèê ñ äðóãè,êîèòî äà âè îêàæàò ñúäåéñòâèå. Ðîäåíèòå âúâ âòîðàòà è òðåòàòà äåêàäà íà çíàêà òðÿáâà çà ñå äîâåðÿò ïîâå÷å íà èíñòèêòèòå ñè,çà äà ïðåìèíàò ïðåç îãðàíè÷åíèå èëè ïðåïÿòñòâèå, çàëîæåíî îò äðóãè õîðà.  äíèòå îêîëî Âåëèêäåí âè î÷àêâàò íîâèíè îò ñòàðè ïîçíàòè, ñ êîèòî íå ñòå ñå âèæäàëè è ÷óâàëè îòäàâíà.

ËÚÂ
Çà ðîäåíèòå ïîä çíàêà íà Ëúâ èëè ñ àñöåíäåíò â Ëúâ ïðåäñòîè äèíàìè÷íà ñåäìèöà.  äíèòå îêîëî ïúëíîëóíèåòî íÿìà äà èìàòå ìíîãî âðåìå çà ïî÷èâêà. Î÷àêâàò âè ìíîãî ñðåùè, ðàçãîâîðè, ïúòóâàíèÿ. Çà íÿêîè ïðåç òàçè ñåäìèöà ïðåäñòîÿò èçïèòè è êîëêîòî ñòå ïî-îðãàíèçèðàíè è öåëåíàñî÷åíè,òîëêîâà ïî-ñèãóðíî å    , ÷å ùå ïîñòèãíåòå âèñîê ðåçóëòàò. Íà Ðàçïåòè ïåòúê áúäåòå òîëåðàíòíè è îòñòúï÷èâè â ëè÷íèòå âçàèìîîòíîøåíèÿ, çà äà íå ñè ðàçâàëèòå íàñòðîåíèåòî çà âåëèêäåíñêèòå  ïðàçíè÷íè äíè.

ÑÒÐÅËÅÖ
Ðîäåíèòå ïîä çíàêà íà Ñòðåëåö èëè ñ àñöåíäåíò â Ñòðåëåö è â ïðåäñòîÿùàòà ñåäìèöà ùå áúäàò èçïúëíåíè ñ ïîçèòâèçúì è õóáàâè î÷àêâàíèÿ îò îáùóâàíåòî ñè ñ îêîëíèòå.  ïîâå÷åòî ñëó÷àè òåçè î÷àêâàíèÿ ùå áúäàò îïðàâäàíè, îùå ïîâå÷å àêî êúì òÿõ ñå äîáàâÿò àêòèâíè è öåëåíàñî÷åíè äåéñòâèÿ. Ñåãà å äîáúð ìîìåíò äà íàïðàâèòå íÿêîè ïðîìåíè â äîìà ñè, çà ïúëåí ðåìîíò å îùå ðàíî, íî äðåáíè,êîçìåòè÷íè ïîäîáðåíèÿ, ùå âíåñàò óþò è ïðèÿòíà àòìîñôåðà. Äî ñðÿäà ñå î÷àêâà ðàçðåøàâàíå íà íÿêàêúâ ïðîáëåì, ñâúðçàí äåòå (äåöà).

ÇÅÌÍÈ ÇÍÀÖÈ

ÒÅËÅÖ
Ðîäåíèòå ïîä çíàêà íà Òåëåö èëè ñ àñöåíäåíò â Òåëåö ïðåç òàçè ñåäìèöà íàâëèçàò â áëàãîïðèÿòåí ïåðèîä, êîãàòî óïðàâèòåëêàòà Âåíåðà “ïëóâà â ñâîè âîäè”.  ñðÿäà Âåíåðà íàâëèçà â Òåëåö è ùå ñå äâèæè ïðåç íåãî ïîâå÷å îò òðè ñåäìèöè. Òîâà å óäà÷åí ïåðèîä çà ðåøàâàíå íà åìîöèîíàëíè âúïðîñè, ñâåòñêè èçÿâè è íàïðåäúê â ìàòåðèàëíèòå äåëà.  äíèòå íà ïúëíîëóíèåòî ùå âè ñå íàëîæè äà ó÷àñòâàòå â ñëóæåáíè ñèòóàöèè, êîèòî èçèñêâàò âèñîêà êîìïåòåíòíîñò. Ùå áúäåòå ïðîâîêèðàíè äà ðåàãèðàòå ïðèáúðçàíî è íåàäåêâàòíî, çàòîâà å äîáðå ïðåäâàðèòåëíî äà ñè ñúçäàäåòå ñúîòâåòíàòà íàãëàñà çà âúçäúðæàíîñò êúì ïàðòíüîðà.

ÄÅÂÀ
Çà ðîäåíèòå ïîä çíàêà íà Äåâà èëè ñ àñöåíäåíò â Äåâà ïðåäñòîÿùàòà ñåäìèöà èçèñêâà áúðçèíà è îðãàíèçèðàíîñò, çà äà óñïåÿò äà áúäàò íà íèâîòî íà “èçèñêâàíèÿòà íà äåíÿ” è äà ñà êàêòî îáèêíîâåíî â ÷åëíèòå ðåäèöè.  äíèòå îêîëî ñåãàøíîòî ïúëíîëóíèå â Îâåí-Âåçíè ñå î÷åðòàâàò ïîâå÷å ðàçõîäè îò îáèêíîâåíî. Äî êðàÿ íà àïðèë ìîæå äà èçëåçå íåî÷àêâàí çàãðàíè÷åí àíãàæèìåíò èëè êîìàíäèðîâêà, íî ïîäãîòîâêàòà çà òîâà äà âè àíãàæèðà îùå îò òàçè ñåäìèöà. Ìîìåíòúò å ïîäõîäÿù çà îãëåäè íà íåäâèæèìè èìîòè è òúðñåíå íà áàíêîâ êðåäèò.

ÊÎÇÈÐÎÃ
Ðîäåíèòå ïîä çíàêà íà Êîçèðîã èëè ñ àñöåíäåíò â Êîçèðîã ïðåç ñëåäâàùèòå äíè èìàò íàòîâàðåíà ïðîãðàìà. Ñëóæåáíèòå àíãàæèìåíòè ñà ìíîãî è â äíèòå íà ïúëíîëóíèåòî, îò ïîíåäåëíèê äî ñðÿäà, ìîæå âðåìåòî äà íå âè ñòèãà, çà äà ñâúðøèòå âñè÷êî, êîåòî ñå î÷àêâà îò âàñ. Íà àíãàæèìåíòèòå êúì áëèçêèòå ùå òðÿáâà äà äàäåòè ïðåäèìñòâî âúâ âòîðàòà ïîëîâèíà íà ñåäìèöàòà. Áúäåòå êîðåêòíè ñ èíòèìíèÿ ñè ïàðòíüîð, çà äà íå ïðåäèçâèêâàòå ðåâíîñò, êîÿòî äà ïîìðà÷è ïðàçíè÷íîòî íàñòðîåíèå ïî Âåëèêäåí.

ÂÚÇÄÓØÍÈ ÇÍÀÖÈ

ÁËÈÇÍÀÖÈ
Ðîäåíèòå ïîä çíàêà íà Áëèçíàöè èëè ñ àñöåíäåíò â Áëèçíàöè â ïðåäñòîÿùàòà ñåäìèöà ùå ñå îïèòàò äà âêàðàò â ðåä ìíîãî îò äåëàòà ñè, êîèòî äîñåãà ñà îòëàãàëè. È òîâà å íàé-äîáðèÿò íà÷èí äà ñå ñïðàâèòå ñ âñè÷êî, ñ êîåòî ñòå ñå çàõâàíàëè. Ïúëíîëóíèåòî âúâ âòîðíèê  å ñúïúòñòâàíî ñ îòíîêèòåëíî íàïðåæåíèå â èíòèìíèòå âè âçàèìîîòíîøåíèÿ. Äî ïåòúê, êîãàòî Ìåðêóðèé å âñå îùå â Îâåí áúäåòå ðåøèòåëíè è ñìåëè, è ðåçóëòàòèòå íÿìà äà çàêúñíåÿò. Èìàòå ïîäêðåïàòà íà ïîâå÷åòî îò ïðèÿòåëèòå è íà òåçè, ñ êîèòî ðàáîòèòå.  ïðàçíè÷íèòå äíè  îáùóâàíåòî ñ áëèçêèòå ùå âè çàðåäè ñ ïîçèòèâíà åíåðãèÿ,êîÿòî ùå âè å íóæíà ïðåç ñëåäâàùèòå ñåäìèöè.

ÂÅÇÍÈ
Çà ðîäåíèòå ïîä çíàêà íà Âåçíè èëè ñ àñöåíäåíò âúâ Âåçíè ïðåäñòîÿùàòà ñåäìèöà å çàðåäåíà ñ ìîùíà åìîöèîíàëíà åíåðãèÿ, êîÿòî ìîæå äà áúäå âçðèâåíà îò íàé-ìàëêàòà èñêðà ïîä ôîðìàòà íà íåïîäõîäÿùà äóìà èëè ïîñòúïêà. Ùå å íåîáõîäèìî äà ïðåòåãëÿòå ïëþñîâå è ìèíóñè, àðãóìåíòè çà è ïðîòèâ, äîêàòî ñå ñïðåòå íà íàé-ïðàâèëíîòî ðåøåíèå, óäîâëåòâîðÿâàùî äâåòå ñòðàíè. Íàðåä ñ òîâà âàæíî å â äíèòå íà ïúëíîëóíèåòî âúâ âàøèÿ çíàê äà áúäåòå ñúïðè÷àñòíè êúì íóæäèòå íà äðóãèòå.

ÂÎÄÎËÅÉ

Ðîäåíèòå ïîä çíàêà íà Âîäîëåé èëè ñ àñöåíäåíò âúâ Âîäîëåé ïðåç ñëåäâàùèòå äíè ìîãàò äà ðàç÷èòàò íà ïîäêðåïà çà âñè÷êî ñâúðçàíî ñ îáðàçîâàíèå. Ñ óñïåõ ìîæåòå äà âçèìàòå èçïèòè, äà ïðåäñòàâÿòå ñâîÿ èäåÿ ïðåä ñïåöèàëèñòè,íà ÷èåòî ìíåíèå äúðæèòå, äà ïëàíèðàòå è îñúùåñòâèòå ïúòóâàíå äî ðîäíîòî ìÿñòî èëè ïðè ïðèÿòåëè â ÷óæáèíà. Áúäåòå âíèìàòåëíè îáà÷å ïðè øîôèðàíå è íå ñå íàòîâàðâàéòå ñ òâúðäå ìíîãî ôèçè÷åñêà ðàáîòà. Ìîæåòå äà ðàç÷èòàòå íà ôèíàíñîâà ïîäêðåïà èëè íà äàâàíå ñúãëàñèå çà áàíêîâ êðåäèò.

ÂÎÄÍÈ ÇÍÀÖÈ

ÐÀÊ
Ðîäåíèòå ñúñ Ñëúíöå â Ðàê è ñ àñöåíäåíò â Ðàê ïðåç ñëåäâàùèòå äíè, êîãàòî å ïúëíîëóíèåòî â Îâåí-Âåçíè, ìîãàò äà ñå ÷óâñòâàò òâúðäå íàïðåãíàòè è ïðèòèñíàòè îò îáñòîÿòåëñòâà, êîèòî ñà èçâúí òåõíèÿ êîíòðîë. Ðîäèòåëè, ñúïðóçè, äåöà è äðóãè áëèçêè èãðàÿò àêòèâíà ðîëÿ. Ùå òðÿáâà äà ïîëîæèòå ïîâå÷å óñèëèÿ, çà äà îòñòîÿâàòå ïîçèöèèòå ñè, à ñúùî òàêà è äà îõðàíÿâàòå ëè÷íîòî ñè ïðîñòðàíñòâî îò ÷óæäè ïîñåãàòåëñòâà.  ïðàçíè÷íèòå äíè íå ïðåêàëÿâàéòå ñ õðàíà è íàïèòêè, à ñå ñòàðàéòå äà áúäåòå ïîâå÷å íà âúçäóõ è â äâèæåíèå.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Çà ðîäåíèòå ïîä çíàêà íà Ñêîðïèîí èëè ñ àñöåíäåíò â Ñêîðïèîí ïðåäñòîÿùàòà ñåäìèöà å èçïúëíåíà ñ íàäåæäè è î÷àêâàíå çà áëàãîïðèÿòåí ðàçâîé íà çíà÷èìà æèòåéñêà ñèòóàöèÿ. Çà ðîäåíèòå â ñðåäàòà íà çíàêà àñòðîëîãè÷íàòà îáñòàíîâêà å ìíîãî îïòèìèñòè÷íà,îùå ïîâå÷å àêî òåìàòà äà å ñâúðçàíà ñ äåöà. Ïðè ðîäåíèòå â ïúðâèòå ãðàäóñè íà çíàêà æèçíåíèÿò òîíóñ å ïîä ñðåäíîòî íèâî. Òîâà îáñòîÿòåëñòâî ïðèáàâåíî êúì ïðîëåòíàòà óìîðà å ïðè÷èíà çà îòïàäíàëîñò è àïàòèÿ, êîèòî ìîãàò äà âè ïîïðå÷àò äà èçïúëíèòå ïîåòèòå àíãàæèìåíòè è äà ñå îòëîæèòå íÿêîè ïëàíèðàíè íåùà çà äíèòå ñëåä Âåëèêäåí.

ÐÈÁÈ
Çà ðîäåíèòå â çîäèàêàëíèÿ çíàê Ðèáè èëè ñ àñöåíäåíò â Ðèáè ïðåäñòîè ñåäìèöà, â êîÿòî ùå ÷óâàòå ïîõâàëè çà ñåáå ñè èëè çà íÿêîé âàø áëèçúê. Äîáðå ïîäõðàíåíîòî âè åãî íÿìà äà òúðïè è íàé-íåâèííàòà çàáåëåæêà îñîáåíî â äíèòå îêîëî ïúëíîëóíèåòî. Íå “äúðïàéòå ÷åðãàòà òâúðäå ñèëíî êúì ñåáå ñè”, çàùîòî òàêà íÿìà äà îñòàâèòå ïîëå çà ðàçâèòèå íà îòíîøåíèÿòà âè ñ âàøèòå îïîíåíòè. Î÷àêâàò âè äîáðè ïðèõîäè â ÷åòâúðòúê. Çàðàäâàéòå ñ  ïîäàðúöè áëèçêè èëè ïðèÿòåëè â êðàÿ íà ñåäìèöàòà..

Íàé-èíòåðåñíîòî ïðåç òàçè àñòðîëîãè÷íà ñåäìèöà

Íà  30 ìàðò 2010 ãîäèíà, âòîðíèê, â  5:25 ÷àñà, Ñëúíöåòî ïðàâè òî÷íà îïîçèöèÿ ñ Ëóíàòà â 9-ÿ ãðàäóñ íà Îâåí-Âåçíè.
Íà  31 ìàðò 2010 ãîäèíà, ñðÿäà, â  20:35 ÷àñà, Âåíåðà ïðåìèíàâà îò Îâåí â Òåëåö.

Íà  2 àïðèë 2010 ãîäèíà, ïåòúê, â  16:06 ÷àñà, Ìåðêóðèé ïðåìèíàâà îò Îâåí â Òåëåö.

Ëóíàòà ïðåç òàçè ñåäìèöà ñå äâèæè ìåæäó çíàöèòå Äåâà è Ñòðåëåö, âúâ âòîðà è òðåòà ÷åòâúðò (ôàçà).

Етикети: ,

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  2. gravatar Деси за Летен хороскоп 2021
  3. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  4. gravatar Р- Роси за Летен хороскоп 2021
  5. gravatar Муси Дачева за Планирано секцио и консултация с астролог